Dosent Cavadov Elçin Məhəmməd oğlu

12218100_911989712220235_507605382_o

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti, 159, Gəncə

Tel:          050-669-20-51

e-mail:        elcin.55@rambler.ru     elcin.55@bk.ru        

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

    3 iyun 1969 – cu ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Kərimli kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1986 – cı ildə, həmin rayonun İnəkboğan kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirərək, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi  fakültəsinə daxil olmuşdur. 1987 – 1989 – cu illərdə Moskvada və Almaniyada Sovet ordusu hissələrində hərbi xidmətdə olmuşdur. 2000 – ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Fizika və texniki fənlər fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, Fakültə Elmi şürasının, fakültə metodiki komissiyasının üzvü, “ÜTF və texnologiya” kafedrasının  müdiridir.

Şəhərin və universitetin bütün ictimai tədbirlərində fəal iştirak edir. Ailəlidir, 2 oğlu var.

TƏHSİLİ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1986 – 1993 – cü illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında təhsil almışdır.1993 – cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.Təhsil aldığı müddətdə Lenin təqaüdçüsü olmuşdur.

2002 – ci ildə Azərbaycan Elmi – Tədqiqat “Aqromexanika”İnstitutunun dissertantı olmuş, 2005 – ci ildə “Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə texnologiyasının və maşınının təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 80 – dək elmi məqalənin, 3 metodik vəsaitin, 3 dərs vəsaitinin və 5 fənn proqramının müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

     1993 – cü ildən 1995 – ci ilədək Gəncə Dövlət Universitetinin  İstehsalat əsasları və əmək təlimi metodikası kafedrasında tədris ustası və saat hesabı müəllim, 1995 – ci ildən 1998 – ci ilədək stajor – müəllim, 1998 – ci ildən 2000 –ci ilədək müəllim, 2000 – ci ildən həmin kafedrada baş müəllim, 2008 – ci ildən isə dosent vəzifəsində işləyir.2016-cı ildə  ÜTF və texnologiya  kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 2005 – ci ildə “Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə texnologiyasının və maşınının təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2010-cu və 2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universiteti  rektorunun Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Apardığı  elmi – tədqiqat işində ilk dəfə olaraq fumiqant məhlulunun üzüm tənəklərinin kök sistemi yerləşən torpaqaltı qata verilməsinin nəzəri məsələlərinə baxılmış, fumiqant mayesini torpağın altına verən qurğunun kinematik sxemi işlənib hazırlanmış,  habelə fumiqant mayesinin tənəklərin kök sisteminin yumşaldılmış dərin torpaq qatına verilmə texnologiyası işlənmışdir.

Torpağa fumiqantları verən maşının konstruksiyasına Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metreologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən İ 2004 0090 saylı ixtira patenti verilmişdir. Tədqiqat işlərinin nəticələrindən əldə olunmuş göstəricilər yenidir və tədqiqatın bütün nəticələri nəzəri və təcrübi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, nəzəri və təcrübi tədqiqatların nəticələri layihə konstruktor büroları tərəfindən istifadə edilə bilər. İşlənib hazırlanmış texnologiya və torpağa fumiqantları verən maşın maye gübrə, konbinəedilmiş gübrələri, müxtəlif kimyəvi məhlulları torpağın dərinliyinə vermək üçün tətbiq oluna bilər, bu da onun istismar göstəricilərini daha da genişləndirmiş olur, onun bağlarda, üzümlüklərdə, giləmeyvələrdə və tinglikdə səmərəli istifadə edilməsini təmin edir. Tədqiqat işinin nəticələri AKTA – nın Elmi – Texniki şürasında müzakirə edilib, bəyənilib, respublikanın fermer və müəssisə təsərrüfatlarının üzüm bağlarında tətbiqi buna aid təkliflərin tövsiyyə formasında nəşr olunması məqsədə uyğun hesab edilmışdir. Torpağa fumiqantları verən maşın Gəncə Üzümçülük və Şərabçılıq Təcrübə stansiyasının “Bağmanlar” qəsəbəsində olan üzüm bağında tətbiq edilmiş, respublika üzrə kənd təsərrüfatı  işləri sərgisində 1 – ci yer tutmuşdur.

Elmi – tədqiqat işlərinin nəticələri Azərbaycan Kənd Təssərrüfatı Nazirliyinin “Azərbaycan aqrar elmi” adlı elmi nəzəri jurnalında, AKTA – nın, GDU – nun, ATU – nin  elmi əsərlər məcmuəsində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Xəbərlər” məcmuəsində dərc olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1991 – ci ildə tələbələr arasında Gəncə şəhərində keçirilən beynəlxalq elmi konfransda “Kombinəedilmiş kartof basdıran maşın ” mövzusunda məruzə etmişdir.

2005 – ci ildə görkəmli alim – entamoloq Sidiqə Məmmədovanın 80 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.

2010 – cu ildə Gəncə şəhərində ADAU – nin 80 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi – praktik konfransda “Həndəsi qeyri-xəttiliyi nəzərə almaqla ortotrop qeyri-bircins lövhələrin dayanaqlığı və rəqsi məsələləri” mövzusunda məruzə etmiş və elmi işinin nəticələri konfransın materiallarında dərc olunmuşdur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Elmi fəaliyyəti dövründə aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri, həmçinin tədris metodiki sahədə fəaliyyəti 80-dən çox elmi əsərlərdə öz əksini tapmışdır. Bunlardan ən mühüm olanlarının siyahısı aşağıda verilir:

 1. Комбинированная картофелепосадочная машина .Тезисы докладов Всесоюзной конференции студентов, молодых ученых и специалистов (21…25 октября 1991 г, Гянджа, с.66)
 2. Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisi və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Informasiya vərəqi, AzETİİ, Gəncə ZETİTM, №22-95, 1995
 3. Əmək mühafizəsinin bəzi məsələləri. Gəncə – 1997, GDPİ-nin kompüter nəşriyyatı
 4. Üzümlüklərdə maye fumiqantı verən qurğu və onun iş prinsipi. GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi, II hissə, Bakı, Nurlan, 2001
 5. Kombinə edilmiş kartofbasdıran maşının təkmilləşdirilməsi. GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı, 2002, IV bur.
 6. Metalların emalı ilə bağlı mövzuların fizika ilə əlaqəli tədrisi. GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı, 2002, IV bur.
 7. Tənəklərin kök sisteminə maye gübrə və fumiqantların verilmə texnologiyası. AKTA-nın Elmi əsərlər toplusu, Gəncə, 2004
 8. Tənəklərin kök sistemi qatında zəhərli məhlulun torpaqla qarşılıqlı təsir dinamikası. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, №4-6, Bakı, 2004
 9. Üzümlüklərdə fumiqantların torpağa verilməsinin tədqiqi. AKTA-nın Elmi əsərləri, II buraxı lış, Gəncə, 2005
 10. Fumiqantın üzümlüklərin kök sisteminə verilməsi texnologiyasının və iş orqanının əsaslandırılması. AKTA-nın Elmi əsərləri, II buraxılış, Gəncə, 2005
 11. Üzümlüklərdə fumiqantın verilməsi ilə cərgələrarasında plantajın təzələnməsində aqreqatın aqrotexniki göstəriciləri. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, №3-4, Bakı, 2005
 12. Üzümlüklərin cərgələri arasında torpagın yumşaldılması ilə fumiqantın verilməsi texnologiyası. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, №3-4, Bakı, 2005
 13. Üzümlüklərdə torpağı yumşaldan və fillokseraya qarşı fumiqant verən yeni maşının tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin “Xəbərlər məcmuəsi”, 2005, № 18
 14. Torpağa fumiqantları verən maşın.Patent. Azərbaycan Respublikası Patent üzrə Dövlət Agentliyi. Patent – ixtira I 2004 0090
 15. Əmək mühafizəsi (laboratoriya məşğələləri üçün dərs vəsaiti) Bakı, 1998, Şərq-Qərb mətbəəsi
 16. Əmək mühafizəsi,dərs vəsaiti, Gəncə, 2002
 17. Əmək mühafizəsi (laboratoriya məşğələləri üçün), Bakı, 2003, Şərq-Qərb mətbəəsi
 18. Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə və torpaq becərmək üçün kombinə edilmiş maşın. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutu, alim-entomoloq S.R.Məmmədovanın 80 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları, Bakı,2005
 19. Tədris otaqlarının normativ ölçüləri və iş yerlərinin parametrləri. AKTA-nın Elmi əsərləri, Gəncə, 2007, III bur.
 20. Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisi və ona qarşı mübarizə vasitələri. AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin “Xəbərlər məcmuəsi”,2008, №31.
 21. Legirləyici elementlərin ərintinin kristal qəfəsinin parametrlərinə təsiri. GDU, Elmi xəbərlər, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, №1, Gəncə,2008
 22. Orta məktəblərin yuxarı siniflərində metalların emalı işinin öyrədilməsi. GDU, Elmi xəbərlər, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, №2, Gəncə ,2008
 23. Yarımkeçiricilərin fotoelektrik xassələri və onların istehsalatda tətbiqi. Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər, №9-10, Gəncə,2008
 24. Metalların təzyiqlə emalının müxtəlif üsullarında mövcud ola bilən gərginlik və deformasiya sxemləri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Elmi əsərlər toplusu, I buraxılış, Gəncə, 2009
 25. Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi(metodik vəsait),“Təhsil”, Elm, Gəncə, 2009, qr ifli nəşr i
 26. 16 XCH markalı möhkəmlənmiş poladın mexaniki xassələri. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, №3-4, Bakı, 2009
 27. “Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi” fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Univer-sitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2009
 28. “Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr” fənni üzrə proqram. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2009
 29. Həndəsi qeyri-xəttiliyi nəzərə almaqla ortotrop qeyri-bircins löv-hələrin dayanıqlığı və rəqsi məsələləri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın tezisləri, Gə ncə, 2010
 30. “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” Dərs vəsaiti, Bakı, 2011, Şərq-Qərb mətbəəsi
 31. Ga2Te3 (Si) kristallarının otaq temperaturunda əsas parametrlərinin təyini. GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, №3, Gəncə, 2012
 32. “Standartlaşdırmanın əsasları” fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2013
 33. “Texniki fənlərin tədrisi metodikası” fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiytetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2013
 34. GDU-nun ÜTF və texnologiya kafedrasında bakalavr təhsil pilləsi üzrə tədris olunan fənn proqramlarının toplusu. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2013
 35. Образование стабильных концевых групп в механически напряженных полимерах. GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, №2, Gəncə, 2013
 36. Ga2Te3 kristalında həcmi yüklərlə məhdudlaşmış cərəyanın tədqiqi.GDU,Elmi xəbərlər,Fundamental,humanitar və təbiət elmləri seriyası,№1,Gəncə,2014.
 37. Vakuum şəraitində mexaniki yüklənmiş polimerlərdə yeni stabil qrupların yaranması .GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə, 2015
 38. Statistik metodlarla məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması. GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, Gəncə, 2015

39.” Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi”. Dərs vəsaiti. (qrifli nəşr). Bakı 2016.