Baş müəllim TAĞIYEVA SAİDƏ ABDULƏLİ QIZI    

Saida Tagiyeva

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             050-401-33-29

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

24 mart 1969- cu ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.

1976 ci ildə 29 saylı orta məktəbə getmiş, 1986 – cı ildə 14 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1989 – cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Mühəndis – Pedoqoji” fakültəsinin ÜTF və əmək ixtisasına daxil olub, 1994 – cü ildə həmin İnstitutu bitirmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Baş müəllim.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1994-cü ildən  ÜTF və Texnologiya kafedrasının  laborantı vəzifəsində işləmişdir.

2002 – ci ildən həmin kafedrada baş müəllimə vəzifəsində işləyir. İxtisası üzrə  elmi iş aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeyri bircins çubuq konstuksiyaların dinamik dayanıqlığı və rəqsləri məsələləri üzrə elmi iş aparır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

«Исследование устойчивости неоднородных стержией в упругой среде» Məqalə. Ekologiya və su təsərrüfatı. Elmi- texniki və istehsalat jurnalında. №3, Bakı. 2013, səh.59-62

«Сейсмоустойчивость неоднородных двухслойных стержней в упругой среде».Статья.Переспективы  науки  №6(45). Тамбов 2013, стр.32-39

“İkilayiqlı qeyribircins çuibuqların elastiki əsas üzərində dinamiki dayanıqlığı”. Məqalə. Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyi. Nəzəri və tətbiqi mexanika 2. Bakı, 2010, səh.3-6

“Qeyri bircins çubuqların məxsusi rəqsləri haqqında”. Məqalə. Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat fakültələrinin yaradılmasının 90 illiyi. Beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları. İnşaat bölməsi. Bakı, 24 dekabr 2010, səh.171-175