Dosent ƏHƏDOVA GÜLÇİMƏN RASİM QIZI

Gulcimen Ehedova

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə

Tel:             055-646-93-24

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

26 oktyabr 1965-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1972-ci ildə Gəncə şəhər 28 saylı beynəlmiləl orta məktəbinə getmiş və 1982-cı ıldə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun Mexanika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1987 – ci ildə həmin İnstitutu “Fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir.

1987- ci ildə Azərbaycan Elmi – Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur.

2000- ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, YAP Qadınlar Şurasının sədr müavinidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli. Texniki elmlər namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982-87-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda təhsil almış, 1987-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun Mexanika fakültəsini “FƏRQLƏNMƏ” diploma ilə bitirmişdir.

1987-90-cı illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat kənd təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və  Elektrikləşdirilməsi İnstitutunun  (hal-hazırki Azərbaycan Elmi-Tədqiqat  “Aqromexanika” institutu) aspirantura şöbəsində əyani təhsil almışdır.

1990-ci ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat kənd təsərrüfatının Mexanikləş­dirilməsi və  Elektrikləşdirilməsi institutunun dissertantı olmuşdur.

2005-ci ildə “Yem çuğunduru toxumunun punktir – yuva üsulu ilə səpini üçün pambıqsəpən maşına tərtibatın işlənməsi və əsaslandırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

 

1995-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində işləyir.

1995-2002-ci ilə qədər  Gəncə Dövlət Universitetinin İstehsalat əsasları və əmək təlimi metodikası kafedrasında tədris ustası, stajor müəllım, 2002-2004-cü ilə qədər müəllim, 2004-2008-ci ilə qədər həmin kafedrada baş müəllim, 2008-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

CXU-4 markalı pambıqsəpən maşına nəzəri və eksperimental tədqiqatlar nəticəsində elmi cəhətdən əsaslandırılmış xüsusi tərtibat hazırlanmış və punktir yuva üsulu ilə yem çuğunduru toxumunun dəqiq səpininə nail olmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Az.Dövlət Aqrar Universiteti, Beynəlxalq elmi praktiki konfrans “Əmək təliminin politexnik istiqamətləndirilməsi”.Gəncə 2010
 2. ”Aqrar sənaye kompleksində texniki təminatın aktual problemləri” mövzusu üzrə keçirilmiş elmi – texniki konfrans. “Detallar və mexanizmlər” mövzusunun tədrisi. Gəncə 2012.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. İ 2006.0097. Frontal kotan. 21.09.2006.
 2. İ2008.0050. U2010.0001.Dənəvər materialların xırdalayıcısı. 29.03.2010
 3. a20100071. Mineral gübrələrin işçi orqanı. 15.09.2014.
 4. Yem çuğunduru toxumunun punktir yuva üsulu ilə səpini üçün pambıqsəpən maşının uyğunlaşdırılması. Tövsiyyələr, Bakı “Nurlan” nəşr.2004 (40 səh.)
 5. Əmək təliminin əsas tərkib hissəsi, texniki əmək, onun məzmunu. Bakı.2005
 6. Texnikadan istifadənin yaxşılaşdırılması traktor parkının tərkibi. Gəncə 2007
 7. Respublikanın Mil – Qarabağ zonasında texniki servis xidmətinin təşkili. Gəncə 2008.
 8. Hidravlik qurğuların işləniib hazırlanması və tədqiqi.Gəncə 2009
 9. Torpaqbecərən maşınların işçi orqanlarının koordinasiyaya qarşı davamlılığına yüksək t0-lu termomexaniki emalın təsirinin tədqiqi. Gəncə 2009.
 10. Eksperiment nəticələrinin riyazi işlənməsi (metodik vəsait). Bakı. Nurlan.2010
 11. Orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri ilə üfiqi frez dəzgahında işləmək qaydasının öyrənilməsi. Gəncə 2010.