HƏSƏNOVA EMİLYA MƏMMƏD QIZI

Emilya Hasanova

ÜNVAN: H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             051- 926-98-55

e-mail:        hesenova.emilya@mail.ru.            

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci il avqustun 26-da Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1988-ci ildə orta məktəbi, 1992-ci ildə H.Zərdabi adına GDPİ-nin rəsmxət və təsviri  incəsənət ixtisasını bitirmişdir.

1992-ci ildə laborant, sonra baş laborant işləmişdir. Hal-hazırda isə baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1992-ci ildə təyinatım GDPİ-na verilib.

1994-1998-ci illərdə aspiranturanı bitirmişəm.

1998-ci ilin sentyabr ayından 2007-ci ilə kimi müəllim işləmişəm.

2008-ci ildən hal-hazıra kimi Təsviri incəsənət kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyirəm.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Təsviri incəsənət” kafedrasında müəllim işləyirəm.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“V-VII siniflərdə dekorativ rəsm məşğələsi zamanı fəal təlim metodunun tətbiqi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi işləyirəm.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1990/91-ci tədris ilinin II yarısında keçdiyi pedaqoji təcrübə müddətində sınaq dərslərini yüksək səviyyədə keçdiyinə və məktəbin ictimai işlərində fəal iştirakına görə ,,qramota” ilə təltif olunub.

 

Universitetlərarası Beynəlxalq əməkdaşlığa dair sazişin imzalanması”na həsr olunmuş konfransda iştirak etmişəm.

Gəncə şəhər institutlararası rəsmxət fənni üzrə olimpiadanın iştirakçısı olub. Azərbaycanın görkəmli şairi Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə əlaqədar olaraq keçirilən sərgilərdə iştirak etmişdir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Ümumiyyətlə, 4-tezis, 3 məqalə, 1  Universitetlər üçün proqram və 2 elmi metodiki jurnalda çıxan məqalənin müəllifidir.

  1. “Müasir təsviri incəsənət müəllimi və onun tədrisdə qarşılaşdığı problemlər” Tezis Elmin müxtəlif sahələrinə aid seçilmiş problemlər. Elmi əsərlər.Gəncə 1995, s.21-22, 2,0 həcm
  2. “Tədris proqramlarında təsviri incəsənət üzrə müsahibə məşğələlərinə verilən yer”.Tezis.H.Zərdabi adına GDP-nin, elmi əsərlər məcmuəsi-Bakı.”Mütərcim”1998. s.140-141, 2,0həcm
  3. “Orta ümumtəhsil məktəblərində incəsənət haqqında müsahibə məşğələsinin təşkili vəziyyəti”. Tezis.H.Zərdabi adına GDP-nin elmi əsərlər məcmuəsi – Bakı. “Mütərcim” 1999, s.273-274, 2,0həcm
  4. “Təsviri incəsənət üzrə müsahibə məşğələsində ədəbiyyat, musiqi nümunələrdən istifadə imkanları və yolları”. Tezis. GDP-nin elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, “Mütərcim” 2000. s.352, 1,0həcm
  5. “V sinifdə incəsənət haqqında müsahibənin tədrisinin təkmilləşdirilməsi”. Məqalə. GDU-nun elmi xəbərlər-Bakı. “Nurlan”2005, №2, səh.109-112, 4,0həcm
  6. “Təsviri incəsənət məşğələsinin ana dili və ədəbiyyat ilə əlaqəli tədrisi”. Məqalə. GDU-nun elmi xəbərlər-Bakı, “Nurlan” 2006, №1, səh.54-57, 4,0həcm
  7. “I-II siniflərdə təsviri incəsənət məşğələsi zamanı musiqidən istifadə imkanları və yolları” Məqalə. AMEA. Gəncə Regional Elmi Mərkəzin “Xəbərlər” məcm.Gəncə- 2007, №29, s.136-140, 5,0həcm
  8. M. Məmmədov, E.Həsənova. “Universitetlər üçün proqram”. “Dekorativ – tətbiqi sənət” Gəncə – 2008, s.3-16.
  9. “Sinifdənkənar məşğələlərdə musiqi və təsviri incəsənətdən istifadə” . Məqalə. “Kurikulum” 2013. №1. elmi-metodik jurnal. səh.40-43, 4,0həcm
  10. “Təsviri incəsənət fənlərinin tədrisində inteqralın təlimin keyfiyyətlərinə təsiri xüsusiyyətləri” Məqalə. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu” Elmi əsərlər. Bakı – 2013. №1. səh.122-125, 4,0həcm