Dosent MƏMMƏDOV MƏRDAN MÜRSƏL OĞLU           

Mardan Mammadov

ÜNVAN:H.Əliyev prospekti,159,Gəncə,Azərbaycan Respublikası

Tel:             055-334-06-20,, 050-334-06-20,, 070-334-06-20

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci ildə anadan olub.

1971-1976-cı illərdə indiki Tusi adına APİ-də oxuyub.

1993-cü ildən YAP- üzvüdür.

Ailəlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsilli rəsm, rəsmxətt və əmək müəllimidir.

1992-ci ildə pedaqoji elmi namizəd alimlik dərəcəsi almışdır.

1995-ci ildən Təsviri incəsənət üzrə dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1976-1981- ci illərdə Gəncə pedaqoji texnukumunda müəllim.

1981-ci ildən GDU-da müəllim, baş müəllim, dosent.

1990-cı ildən hal-hazıra kimi Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Beş ədəd metodik tövsiyyənin, dörd ədəd fənn proqramlarının,  20-yə qədər jurnal və elmi məqalənin müllifidir.

1.Təsviri incəsənət və estetik tərbiyə. “Azərbaycan məktəbi” Jurnalı 1990 №4, səh.39-43

  1. Şagirdlərin estetik tərbiyəsinin inkişafı. Tezis. Azərb. Resp. Ali məktəbləri gənc tədqiqatçılar. XIV resp. Elmi konfransının tezislərində 1993, I hissə. Səh.104.
  2. Şagirdlərin estetik tərbiyəsində Azərbaycan dekorativ – tətbiqi sənət nümunələrindən istifadə . Metodik tövsiyyə. ADPU-nin Mətbəəsi.1994. 1,5 ç.v.
  3. Şagirdlərin estetik zövqünün və vətənpərvərlik hissinin formalaşmasında muzeylərin əhəmiyyəti. Elmi məqalə. H.Zərdabi adına GDPİ-nin elmi əsərlər məcmuəsi 2000. səh.53-55

5.Təlim prosesində şagirdlərin estetik tərbiyəsinin imkanları və yol verilən nöqsanlar. Elmi məqalə. Elmi əsərlər məcmuəsi 2005/1. səh.219

6.Mövzu üzrə rəsm məşğələsi zamanı təlimin texniki vasitələrindən istifadənin imkan və yolları. Elmi məqalə. Regional elmi mərkəzi. “Xəbərlər” №29, 2007

  1. Azərbaycan miniatürləri (Universitetlər üçün proqram). Regional elmi mərkəzi 2008. 0,5 çap vərəqi.

8.Dekorativ tətbiqi sənət. (Universitetlər üçün proqram). Regional elm mərkəzi. 1 çap vərəqi.