Gülbəniz Qurban qızı Hüseynova

Hüseynova Gülbəniz Qurban qızı

Vəzifə: p.f.d, baş müəllim

Telefon: +994 55 651 50 40

               +994 51 810 66 05

E–mail: huseynovagulbaniz@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 5 dekabr 1965 –ci il tarixdə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1983- cü ildə Gəncə şəhəri 39 saylı orta məktəbi bitirmiş və 1986–cı ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutuna daxil olmuşdur. 1992–ci ildə həmin İnstitutun  mühəndis- texnoloq ixtisasını bitirmişdir. 2019- cu ildə Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 1992–ci ildə Gəncə Şəhər Gömrük İdarəsində inspektor, 1994–cü ildən Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “İstehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası” kafedrasında laborant, 2001–ci ildən baş laborant, 2005–ci ildən müəllim, 2010–cu ildən hal–hazıra kimi ÜTF və texnologiya kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Təhsili: ali

Elmi dərəcəsi və adları: Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti: 36 il

Təltiflər:           

Tədqiqat sahəsi:  

Elmi əsərləri: 20-dən çox elmi məqalənin və 5 fənn proqramının müəlifidir.

  1. Orta məktəblərdə yuxarı siniflərdə “Texnikanın əsasları” mövzusunun öyrənilməsi. “Elmi xəbərlər” humanitar və təbiət elmləri seriyası.Gəncə, 2009
  2. Orta məktəblərdə texnoloji maşınların öyrənilməsinin politexnik istiqamətləri. “Elmi Xəbərlər” Fundamental, Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2010
  3.  Tələbələrin yenidən tərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə aparılan işlərə cəlb olunmaları.  “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim – tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. 28 iyun 2012-ci il. – Bakı: Mütərcim. 2012
  4. Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə aparılan işlərin monitorinqi və qiymətləndirilməsi. “Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmənin yeri” mövzusunda Respublika elmi–praktiki konfransının materiallları. Bakı: Mütərcim.2012
  5. Tələbələrin yernidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə təlim–tərbiyə işinə hazırlanması üzrə işin bəzi məsələləri. “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan. 24 noyabr 2012-ci il
  6. Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələr və onlarla aparılan profilaktik işlər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, “Elmi Əsərlər ”məcmuəsi. Bakı. 2013
  7. “Çətin” yeniyetmələrlə tələbələrin apardığı sinifdənxaric iş.
  8. Внеклассная работа студентов в период педагогической практики с подростками, нуждающимися в перевоспитании. Известия Кыргызской академии образования.Бишкек. 2014
  9. Ali məktəblərdə pedaqogikanın tədrisi prosesində tıələbələrin yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olan yeniyetmələrlə dərsdənkənar işə hazırlanması imkanları. Azərbaycan Respublikasının Təhsil problemləri İnstitutu. “Elmi Əsərlər” məcmuəsi. Bakı. 2015
  10. Respublikanin cənub iqtisadi rayonlarinda (Lənkəran) bar verən, yeni əkilmiş və bərpa olunmuş  üzümlüklərdə və yeni əkilmiş  və bərpa olunmuş meyvə bağlarinin cərgəaralarinda  birillik və çoxillik k/t bitkilərinin kombinəedilmiş əkin  texnologiyası. GDU. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.Gəncə, 2022. №3

Dil bilgisi: azərbaycan, rus

Partiyalığı: 2002 ci ildən YAP  üzvü