Testlər

FİZİKA

Ümumi fizika  – dos.E.İsmayılov – I kurs- Texnol.müəl.

FTM -1.   – b/m.İ.Mövsümova – II kurs- Fiz. müəl.

Astronomiya –  b/m.S.İmanova – III kurs- Fiz. müəl.

Elementar  zərrəciklər – S.Cəfərova –  III kurs- Fiz.müəl.

Elektrodinamika – dos.Y.Namazov –  II kurs- Fiz.müəl.

Elektr-texnol.istifad-əsasları – b/m. F.Hacıyev- III kiurs- Fiz.müəl.

Fizika məsələ həlli praktikumu- b/m. S.Musayev – III kurs- Fiz.müəl.

Molekulyar fizika – müəl.A.Həmzəyeva- I kurs- Fiz.müəl.

Nüva fizikası – dos.S.İsgəndərova – III kurs- Fiz.müəl.

Statistik fizika və termodinamika –  dos.R.İmanov – II kurs- Fiz.müəl.

Məktəb fizika kursunun elmi nəzəri əsasları- b/m-S.Məmmədova – III kurs- Fiz.müəl. 

ÜTF və TEXNOLOGİYA

Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi – dos.E.Cavadov – I kurs- Texn.müəl.

Maşınşünaslığın əsasları – dos.M.Yusifov – II kurs- Texn.müəl.

Tətbiqi mexanika – b/m.M.Sadıxova – II kurs- Texn.müəl.

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi – b/m- M.Sadıxova – II kurs- Texn.müəl.

Materialşünaslıq – b/m. B.Hacıyeva – II kurs- Texn.müəl. 

Kulinariya – b/m- A.Əliyeva – I kurs- Texn.müəl.

Peşə seçimi və istehs.əsasları – b/m. A.əLiyeva – III kurs- Texn.müəl.

Mülkü Müdafiə – b/m . T.Verdiyeva – I kurs- – Fiz.müəl.

QEYRİ – İXTİSAS

Tibbi biliklər – Ağayeva E. – III kurs-Təsv.inc.müəl.

İngilis dili (yaşıl) – Salahova Y. – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Rus dili Bağırova A. – II kurs- Texn.müəl.

Pedaqogika tarixi –  K.Məmmədov –  I kurs- Fiz.müəl.

Konstitusiya – R.Əliyev – III kurs- Fiz. müəl.

İnformatika – M.İbrahimova – II kurs- Fiz.müəl.

Fəlsəfə – A.Əhmədova – III kurs- Texn.müəl.

Azərb.dili və nitq mədən -Zülqədərova S. –  I kurs- Texn.müəl.

Azərb.tarixi – Namazova E. – I kurs- Fiz.müəl.

Multikultiralizm – A.İsayeva – III kurs- Təsv. inc.müəl.