MÜHAZİRƏLƏR

II YARIM İL

2016 – 2017

FİZİKA   KAFEDRASI

Abdullayev Sabir – Ümumi Fizika – II kurs- Riyaz.inform.müəllimliyi

İldırım Qasımov – Optoelektronika – IV kurs- Fizika

İldırım Qasımov – Optoelektronika – III kurs- Fizika müəllimliyi

İmanova Sevinc – TTV və YİT – IV kurs –

Abbasov Rəşad – Nanotexnologiya-IV kurs – Fizika müəllimliyi

ÜTF  və  TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

TƏSVİRİ   İNCƏSƏNƏT  KAFEDRASI

Məmmədov Mərdan – İncəsənət tarixi

Şaiq Məmmədov – Məktəbl.bəii tərtibat – II kurs – Təsv.İncəsənət Müəllimliyi

Şaiq Məmmədov – Təbiət materiall.bədii tərtibat- III kurs 

Allahverdiyeva Raziyyə – Heykəltaraşlıq və plastik anatomiya-III k-VI sem-Təsv.inc.müəl.

Allahverdiyeva Raziyyə – Rəsm – IV kurs – VIII sem- Təsv.inc.müəllimliyi

Emilya Həsənova – Dekorativ tətbiqi incəsənət

QEYRİ  –  İXTİSAS  FƏNLƏR

I YARIM İL

2016 – 2017

FİZİKA KAFEDRASI

Quliyev Niyazi -30 saat (68 səh)Biofizika

Quliyev Niyazi 28 saat (  səh)Biofizika

Eldar Mövsümov – 60 saat (488 səh) Termodinamika

Eldar Mövsümov – 45 saat(129 səh)Mexanika

Vaqif Rüstəmov – 30 saat( 131 səh)Elektrik ölçmələri

Vaqif Rüstəmov – 60 saat ( 195 səh)Vakuum texnol.və elektrik ölçmələri

Vaqif Rüstəmov – Vakuum texnolog. və elektrik ölçmələri

Vaqif Rüstəmov -45 saat ( 208 səh)Elektrotexnika

İldırım Qasımov – 30 saat (67 səh)Radiotexnika

Seyran Vəliyev – 30 saat (  səh)Bərk cisimlərin elektronik.

Elxan İsmayılov – 30 saat (103 səh)ümumi fizika kursu

Elxan İsmayılov – 30 saat (401  səh)Astronomiya – III k

Elxan İsmayılov – 30 saat (401 səh)Astronomiya – IV kurs

Yəhya Namazov – 60 saat (113 səh)Elektrik və maqnetizm

Yəhya Namazov – 30 saat (201)Ümumi fizika 

Hüseynov Rasim – 30 saat (201 səh)Molekul fizikası

Tağıyeva Mətanət – 30 saat (147 səh)Kvant mexanikası

Tağıyeva Mətanət – 30 saat (79 səh) Maddə quruluşu

Qurban Bəylərov – Ümumi Fizika

Qurban Bəylərov – Klassik mexanika – 

Abdullayev Sabir- Atom fizikası

Abdullayev Sabir -Yarımkeçiricilər fizikası – III k-Fiz.müəl.

Fikrət Hacıyev – Elektron cihazlar və İYT fiz.

Fikrət Hacıyev – Radiofizika

Rüstəmova Samirə – F T M – mühaz.

İsgəndərova Səyyarə – Elementar zərrəciklər

Elçin Məmmədov – Elekton. texnikası

Seyfəddin Musayev – Ümumi Fizika Kursu – Ekol.mühənd.I kurs

ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Elçin Cavadov- Standartlaşdırmanın əsasları – 

Elçin Cavadov – Materialşünaslıq

Elçin Cavadov – Əmək mühafizəsi 

Rizvan Həsənov – 45 saat (103 səh)Mühəndis qrafikası

Rizvan Həsənov – 30 saat(57səh)-İnşaat çertyojları

Qarayev Cabbar-30 saat (86 səh)Texnolog.və onun tədr. metod.

Yusifov Mustafa-45 saat(67səh)İstehsalatın texniki əsasları

Əhədova Gülçimən – 45 saat (132 səh)-Metalkəsmə, kəsici alətlər və dəzgahlar

Məmmədov Kamal – 18 saat (184 səh)-Mühəndis qrafikası

Saidə Tağıyeva- 45 saat(105 səh)Məktəbl.texn.fənl.Maddi texniki bazası

Saidə Tağıyeva – 15 saat (25 səh)Texn.və bədii konstruksiyaetmə

Sadıxova Mətanət – 15 saat (67 səh)Bədii metal işləmə

Verdiyeva Təranə -30 saat (87 səh) Kompüter qrafikası

Hüseynova Gülbəniz – 15 saat (77 səh)Ağac məmulatl.hazırl.texnolog.

Hüseynova Gülbəniz – 30 saat ( 108  səh)Texnolog.fənninin tədrisi metodikası

Elbrus Hüseynov – 45 saat(157 səh)-Mülkü Müdafiə

Afət Əliyeva – 45 saat (157 səh) Mülkü Müdafiə

Sadıxova Mətanət – 15 saat (69 səh) Bədii metal işləmə

Verdiyeva Təranə 30 saat (87 səh)-Kompüter qrafikası

TƏSVİRİ  İNCƏSƏNƏT  KAFEDRASI

Məmmədov Şaiq – 15 saat (33 səh)RƏSM – I kurs

Akif Hüseynov – 10 saat (38 səh)IV kurs – Rəngkarlıq

Əbülfət Məhərrəmov – 15 sat (47 səh)Boyakarlıq – III kurs

Əbülfət Məhərrəmov – 15 saat (38 səh)Boyakarlıq – I kurs

Emilya Həsənova – 60 saat (480 səh) TİTM –

Emilya Həsənova -15 saat(198 səh) Kompozisiya – III kurs

Emilya Həsənova -30 saat (202 səh) Dekorativ Tətbiqi sənət

QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR 

Neymətov Nazim – Riyazi analiz – Fizika müəl. I k.

Bağırzadə Arzu – Psixologiya – Fizika müəl.-I kurs

Həsənova Leyla – Psixologiya -Təsv.inc. və Texn.müəl. I kurs

Namazova Elminaz – Azərbaycan tarixi-I kurs

M.Mahmudova – Azərbaycan dili –

Musayeva Aynur – Azərbaycan dili 

Məmmədov Kəmaləddin – Ümumi pedaqogika

2015-2016

II YARIM İL

FİZİKA KAFEDRASI

İmanov Rizvan – Bərk cisimlər fizikası

Rüstəmova Samirə – Fizik.tədrisində qarşıya çıxan probleml.

Abbasov Reşad- Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Abbasov Rəşad – Nanotexnologiy.əsasları

Abdullayev Sabir – Yarımkeçiric.fizikası

Həsənova Kifayət – Fizika Müəl.İnst. Gələn

İskəndərova Səyyarə – Bərk cismin hər.

İskəndərova Səyyarə Nüvə fizikası

iskəndərova Səyyarə – Deform.olun.cis

Rasim Hüseynov- Optika

 Rasim Hüseynov- Nanohissəciklər fizikası

Nurə Rəfibəyli – Fizik.tədr.metod.

Sabir Abdullayev – Ümumi Fizika

Mətanət Tağıyeva – Kvant mexanikası

ÜMUMİ FİZİKA KAFEDRASI

Zeynalov Zakir – İstilik fizikası

Yəhya Namazov – Elektrodinamika

Vəliyev Seyran – Optoelektronika

Seyran Vəliyev – Ümumi Fizika kursu

Vaqif Rüstəmov -TTV-Elektr.mat.müq.

Mövsümov Eldar -Kvant Elektronikası

Fikrət Hacıyev – Mikroelektronika və nanoelektr.

Fikrət Hacıyev – Radiofizika

Fikrət Hacıyev – Elektroncihazlar və İYT fizikası

Elxan İsmayılov – Ümumi Fizika kursu

Elçin Məmmədov – Elelktrotexn. mat.

Məmmədov Elçin – TTV və YİT

ÜTF  və  TEXNOLOGİYA  KAFEDRASI

Həsənov Rizvan – Tərsimi Həndəsə

Yusifov Mustafa -Hidravlika

Yusifov Mustafa – Avtomobil

Sadıxova Mətanət – Avtomatikanın əsasları

Qarayev Cabbar – Texn. və onun tədr.met.

Həsənov Rizvan – Rəsm. tədris. metod.

Gülçimən Əhədova – Metalkəs. alətlər

Gülçimən Əhədova – Məişətdə istif.olunan alətl.

Elçin Cavadov – KMT – mühaz.

Elçin Cavadov – Əmək mühafizəsi

Emin Yaqubov-Materialşünaslıq

Bahar Hacıyeva – Termodinamika və istilik maş.

 TƏSVİRİ  İNCƏSƏNƏT  KAFEDRASI

Məmmədov Mərdan – İncəsənət tarixi

Şaiq Məmmədov – Təbiət materiallarının bədii tərtibatı

Şaiq Məmmədov – Məktəbdə bədii tərtibat

Allahverdiyeva Raziyə – Plastik Anatomiya

Raziyə Allahverdiyeva – Rəsm – I kurs – II sem.

Əbülfət Məhərrəmov – Rəsm – IV kurs

Kərimova Nigar – Muzey işi – IV kurs

 QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR  

 Salmanova Kəmalə – İKT – mühaz.

 Abbasova Bəsirə – Məktəbşünaslıq