İradə Adil qızı Seyidova

Seyidova İradə Adil qızı

Vəzifəsi:  Müəllim

Telefon:   055-819-35-63

E-mail:    dursun.adil@gmail.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 20.09.1974 – cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Gəncə şəhər M.Ş.Vazeh adına 16 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1991-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki GDU) Mühəndis-pedaqoji fakültəsinin “ÜTF və fizika” ixtisasına daxil olmuşdur. 1996-cı ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2016-cı ildən “Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutunun dissertantıdır. Elmi rəhbəri Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru, texnika elmləri doktoru Bayram Məhəmməd oğlu Bağırovdur. “Yem qarışıqlarının istehsalında inqrediyentləri dozalaşdıran qurğunun işlənməsi və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işi üzərində işləyir.

1998-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır.

Təhsili: Ali

Elmi dərəcəsi və adları:

Əmək fəaliyyəti: 1998-2017-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, Ümumi Texniki Fənlər kafedrasında laboratoriya müdiri, 2017–ci ildən müəllim işləyir.

Təltiflər:    

Tədqiqat sahəsi: Kənd təsərrüfatı sahəsi

Elmi əsərləri: 1 Patent, 2 fənn proqramı, 6 xaricdə çap olunmuş məqalə,  5 yerli məqalə, 6 yerli  konfrans materialı

Seçilmiş əsərləri:

          Seyidova İ.A UOT 636.084-7. Kombinəedilmiş yemlərin hazırlanmasının yexnoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi nəzəri jurnal. Bakı 2016, №2. 3 səh.  AKTN “Aqromexanika” ET İnstitutu          

  1. Seyidova İ.A UOT 621.926.4 – Qarışdırıcı aqreqatların dozalaşdırıcı qurğularının təhlili və təsnifatı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi. “Xəbərlər məcmuəsi”, №3(65) Gəncə 2016, 5 səh. “Aqromexanika” ET İnstitutu              

3. Seyidova İ.A – Çoxkomponentli dozalaşdırıcı – qarışdırıcının konstruktiv-texnoloji sxeminin əsaslandırılması.  Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir Təbiət Elmlərinin Aktual Problemləri. Gəncə 2017,  III hissə,  3 səh.

4. Теоретический анализ равномерности дозирования при приготовления зерновой смеси многокомпонентным дозатором-смесителем. – Инновации в сельском хозяйстве. Теоретический и научно-практический журнал №4 (25),  Москва,  2017,  4  стр.            

5. Tипы дозаторов-смесителей кормов применяемых в животноводстве. Инновации в Сельском Хозяйстве. Москва, Теоретический и научно-практический журнал №3 (28)/ Москва 2018.               

6. Çoxkomponentli dozalaşdırıcı – qarışdırıcının konstruktiv – texnoloji sxeminin bəzi parametrlərinin tədqiqinə dair. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutu Azərbaycan Respublikasinda Kənd Təsərrüfatı İstehsalatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Kənd təsərrüfatı istehsalatında elmi-texniki tərəqqinin aktual problemləri” mövzusu üzrə keçirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları (16-17 Oktyabr 2018-ci il) ХXI cild.

7. Çoxkomponentli dozalaşdırıcı – qarışdırıcının məhsuldarlığının təyini.  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq elmi konfrans 03-04 may 2019.         

8. Математический расчета параметров смешивания компонентов кормовой смеси. Теоретический и научно-практический журнал №5(26),  Москва,  2019,  4  стр.   

9. 2018-ci ildə “Fizika müəllimliyi” ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün “Fizikanın tarixi” adlı fənn proqramının hazırlanmasında iştirak etmişəm.

10. 2018-ci ildə daha sonra Texnologiya ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün “Kənd təsərrüfatı texnologiyası” adlı fənn proqramının hazırlanmasında iştirak etmişəm.

11.  Səsin havada yayılma sürətinin durğun dalğalar üsulu ilə təyini. Gəncə Dövlət Universitetinin “Elmi Xəbərlər”məcmuəsi.  Gəncə 2020.  3 səh.

12. Монокристаллы Tl1-xCuxInSe2(0£x£0,5) –эффективный материал для созданий высокочувствительных медицинских приборов.  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti “Müasir Təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans.  12 noyabr 2020, III hissə, 4 səh.           

13. Обоснование перспективной конструктивно-технологической схемы многокомпонентного дозатора-смесителя. Бюллетень науки и практики/ Россия. г. Нижневартовск,  2021, № ФС  77-66110

14. Определение производительности дозатора – смесителя и энергоемкости процесса  дозирования зерновой смеси. Современные научные гипотезы и прогнозы: от теории к практике. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Г.Санкт-Петербург, 2021

15. Обоснование перспективной конструктивно-технологической схемы многокомпонентного дозатора-смесителя. Инновационные подходы в современной науке.  Россия. г. Москва,  2022, № 2 (110)

16. Seyidova İ. A. Dozalaşdırıcı – qarışdırıcının məhsuldarlığının və dənli qarışığın hazırlanması prosesinin enerji tutumunun asılılığının tədqiqi. Azərbaycan Texnologiya Universiteti. «Elmi Xəbərlər» məcmuəsi. Gəncə 2022. I hissə, Səh.82-90

17.Seyidova İ. A. Dayanıqlı kimyəvi qrupların yaranmasını aşkar edən infraqırmızı spektroskopiya (İQP) üsulu  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti “Müasir Təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə -2022, .  IV hissə, səh. 199-201.

18. Seyidova İ. A. Акustооptiк mеtоdlаrın mаddələrin tədqiqində istifаdə pеrspекtivləri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr ol “Müasir Təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans .Gəncə -2023,  V hissə, 3səh.

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı: 

Dil bilgisi: azərbaycan, ingilis

Partiyalığı: Yeni Azərbaycan Partiyası