20.04.2017- ci il tarixdə müəllim Abbasov Rəşad Akif oğlunun açıq dərsi keçirildi

20  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika kafedrasının müəllimi Abbasov Rəşad Akif oğlunun IV (1) kurs  Fizika müəllimliyi  ixtisasında  “Nanotexnologiyanın əsasları”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Nanokompozit və naokristallik materiallar. Ferromaqnit mayelər” olmuşdur.

Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsi  Fizika kafedrasının müdiri, dos.N.Quliyev, GDU  rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi  dos.C.İbrahimov., dos. E.M.Cavadov., Fizika  kafedrasının  professor – müəllim  heyəti üzvlərindən:  dos.E.İsmayılov., dos.S.Əliyev., dos.M.Tağıyeva.,  dos.S.İsgəndərova., b/müəl.E.Məmmədov., müəl.X.İsmayılova   iştirak etmişdir.

Müəl. Abbasov R.A.  açıq dərsin gedişində  əyani vasitələrdən, müasir texnologiyalardan geniş istifadə edərək mövzunu tələbələrə  çatdırdı.

Açıq dərsin yekununda tələbələrin və professor – müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə edildi və açıq dərs “əla”  qiymətləndirildi.