Mahir Tahir oğlu Nağıyev

Nağıyev Mahir Tahir oğlu

Vəzifəsi:  Dosent

Telefon:   050-315-07-97

E-mail:    mnagiev@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat: 14 aprel 1954-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1962-ci ildə 4 saylı orta məktəbin birinci sinfinə  daxil olmuş və 1972-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1972-ci ildə Gəncə şəhərində yerləşən Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun «Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi» fakültəsinə qəbul olunmuş və 1977-ci ildə həmin fakültəni Mühəndis-mexanik ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

          1985-ci ildə AzKTİ-nin İxtisaslaşdırılmış Şurasında «Разработка рабочих органов машины для калибровки подвойных виноградных черенков» mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdur.

Təhsili: Ali

Elmi dərəcəsi və adları: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti: 1977-ci ildə təyinatla Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunda  «texnik-mexanik» vəzifəsində işə qəbul edilmişdir.  1978-ci ildə AzETKME-nin aspiranturasının əyani şöbəsinə qəbul olunmuş və elmi işi yerinə yetirilməsi üçün Odessa şəhərində yerləşən V.E.Tairov adına Ukrayna Şərabçılıq və Üzümçülük Elmi Tədqiqat İnstitutuna ezam olunmuşdur. 1984-cü ildə AzETKME-də «Üzümçülüyün mexanikləşdirilməsi» laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1989-cu ildə müsabiqə yolu ilə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun «ÜTF» kafedrasında müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 1991-ci ildə həmin kafedrada baş müəllim və 1995-ci ildən isə dosent vəzifəsinə işləmişdir. 2008-ci ildən 2016-cı ilə qədər kafedra müdiri vəzifəsində işləmiş, 2017-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin İnnovasiya Departamentinin Strateji təhlil, monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri işləyir.

Təltiflər: 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 11/315 saylı əmri ilə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli fəaliyyətinə  görə «Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

          2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin T-394 №li qərarı ilə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.

Tədqiqat sahəsi: “Üzümşülüyün mexanikləşdirilməsi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparır.

Elmi əsərləri: 47 elmi əsərin müəllifidir. Bunlardan 9-u ixtira, 2-si metodik vəsait, 9-u fənn proqramı və 27-si elmi məqalədir.

Seçilmiş əsərləri:

           1. Устройство для измерения толщины черенков (а.с.№ 940695 кл.AOIG 1/06). Бюллетень изобретений №22, Москва, 1982

          2. Устройство для измерения толщины черенков (а.с.№ 1176872 кл.AOIG 1/06). Бюллетень изобретений №33, М., 1985

          3. Рабочий орган для обработки почвы в рядах растений (а.с.№1426481 кл.AOIВ 39/16). Бюллетень изобретений №36, Москва, 1988

          4. Рабочий орган для обработки почвы в рядах растений (а.с №.1456029 кл.AOIВ 39/16). Бюллетень изобретений №5, Москва, 1989

          5. Манипулятор для прививки растущей виноградной лозы (а.с.№ 1500200 кл.AOIG 1/06). Бюллетень изобретений №30, Москва, 1989

          6. Устройство для извлечения корней растений (а.с.№1530110 кл.AOIВ 35/32). Бюллетень изобретений №47, Москва, 1989

          7. Устройство для прививки черенков  (а.с.№1588604 AOIG 1/06). Бюллетень изобретений №31, Москва, 1990

          8. Способ обработки междурядий многолетних растений (а.с.№1727599 AOIВ 79/02). Бюллетень изобретений №15, М., 1992

          9. Рабочий орган почвообрабатывающего орудия (патент Р.Ф.№2015626 А01В 13/02:39/20). Бюллетень изобретений №13, М., 1994

        10. Тяняк шитилинин йетишдирилмясиндя машын комплексинин ишлянмяси.  

        11. Машын щиссяляри вя галдырыъы-нягледиъи машынлар.

        12. Машын вя механизмляр нязяриййяси.

          13. Цзцмчцлцкдя кюкцмсов алаг отлары мящв едян гугулар щаггында.

          14. Цзцм гялямляринин ъалашдырылмасы цчцн машынлар.

          15. Цзцмлцклярин беъярилмясиндя механикляшдирмя технолоэийасы.

         16. Д.Й.М-дя йанаъаг сярфиййатынын азалдылмасы йоллары.

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı: 1. “Üzüm qələmlərinin calaşdırılması üçün maşınlar.” 2.“Üzüm şitillərinin istehsal texnologiyasının işlənməsi və tətbiqi üçün təkliflər”Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın tezisləri, ADAU, Gəncə, 2010, 21-22 may. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabı və innovativ texnologiyalar” Beynəlxalq elmi-praktik konfransı,Cəncə, 03-04.05.2023

Dil bilgisi: azərbaycan, rus

Partiyalığı: 1996-cı ildən Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür.