MÜHAZİRƏLƏR

II YARIM İLLİK

2023-2024 (Y A Z S E M E S T R İ)

FİZİKA KAFEDRASI

Quliyev Muğan – Molekulyar fizika – I kurs- Fiz. müəl.

Namazov Yəhya – Elektrodinamika – II kurs- Fiz.müəl.

Quliyev Niyazi – Bioloji sistemlər fizikası- I kurs – Fiz.müəl.

İmanov Rizvan – Termodinamika və Statistik fizika – III kurs- Fiz.müəl.

İsgəndərova Səyyarə – Nüvə fizikası – III kurs – Fiz.müəl.

Hüseynov Rasim – Optika – II kurs – Fiz.müəl.

Rüstəmova Samirə – Kurikulum

Rüstəmova Samirə – FTM- II kurs- Fiz.müəl.

Abdullayev Sabir – Ümumi fizika – II kurs-Riyaz-inform.müəl.

Məmmədova Südabə – Orta məktəbdə Fizikanın tədrisinin metodoloji əsasları- III kurs-Fiz.- müəl.

Musayev Seyfəddin – Məktəb fizika eksperimenti – III kurs- Fiz.müəl.

İmanova Sevinc – Fizika-1. Kimya I kurs

Mövsümova İlhamə – Fizikadan əsas anlayışların tədrisi- I kurs- Fiz. müəl.

ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Gülçimən Əhədova – Materiallatın kəsilməsi , dəzgah və alətlər. Texn.müəl. II kurs

Gülçimən Əhədova – Standartlaşdırmanın əsasları. Texn.müəl. III kurs

Mətanət Sadıxova – Məişət mədəniyyəti və məişət xidməti. Texn.müəl. I kurs

Gülbəniz Hüseynova – Ağac məmulatlarının hazırlanma texnologiyası- Texn.müəl. II kurs

Gülbəniz Hüseynova- Texnologiya fənninin kurikulum hazırlığı- Texn.müəl.-III kurs

Afət Əliyeva – Kulinariya. Texn.müəl. I kurs

Afət Əliyeva – Məktəbəqədər təhsil müəs-də əmək və onun təşkili metodları. Məktəbəqədər təhsil və tərbiyə. II kurs

Saidə Tağıyeva – Metal Məmulatların hazırlanması texnologiyası – III kurs- Texn.müəl.

Saidə Tağıyeva – K M T – I kurs- Texn.müəl.

Elbrus Hüseynov – Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr – Texn.müəl. III kurs

Elçin Məmmədov – İstehsalatın əsasları – Texn.müəl. I kurs

Elçin Məmmədov – Hidravlika və hidravlik maşınlar . Texn.müəl. II kurs.

Nuranə Verdiyeva – Maşınşünaslığın əsasları (Maşın hissələri). Texn.müəl. II kurs

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Məmmədov Şaiq – Məktəb bədii tərtibatı – Təsv.inc.müəl. II kurs

Məmmədov Şaiq – T M B T – Təsv.inc.müəl. III kurs

Cahangirova Lalə – Muzey işi – Təsv.inc.müəl. – II kurs

Cahangirova Lalə – Təsviri sənət tarixi – Təsv.inc.müəl. I kurs

Cahangirova Lalə – Azərbaycan xalçaçılıq sənəti – Təsv.inc.müəl. III kurs

Allahverdiyeva Raziyyə – Heykəltaraşlıq – Təsv.inc.müəl. I kurs

Allahverdiyeva Raziyyə – Rəsm- Təsv.inc.müəl. I kurs

Həsənova Emilya – Memarlığa giriş – II kurs- Turizm bələdçiliyi

Həsənova Emilya – Təsviri incəsənət – I kurs- Turizm bələdçiliyi
Rəsulova Elnarə – Dekorativ tətbiqi sənət – Təsv.inc.müəl.

Kazımova Xəyalə – Təsviri incəsənət -Məktəbəqədər – III kurs

QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR

Tahir Məmmədov – Adi diferensial tənliklər- I kurs- Fiz.müəl.

İbrahimova İlhamə – Mülkü müdafiə və İlk tibbi yardım – I kurs- Fiz.müəl.

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

Cabbar Qarayev – Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının müasir problemləri. TFTM.

Cabbar Qarayev – Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası. TFTM.

Elçin Cavadov – Tədris idman müəssisələrində əməyin mehafizəsi və təhlükəsizliyi- Fiziki tərbiyə

Emin Yaqubov – Metalşünaslığın əsasları. KTM.

Gülçimən Əhədova – AMMEF (Peşə təliminin innovativ metodları). TFTM

Gülçimən Əhədova – Konstruktor yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasları. TFTM.

Mahir Nağıyev – Texnoloji proseslərin idarə olunmasında avtomatikanın tətbiqi. TFTM

Mahir Nağıyev – Maşınşünaslığın tədrisi metodikası. TFTM

I YARIM İLLİK

2023 – 2024 – ( PAYIZ SEMESTRİ)

FİZİKA KAFEDRASI

Namazov Yahya – Elektromaqnetizm – II kurs – Fiz.müəl.

Quliyev Niyazi – Mexanika – I kurs Fiz.müəl.

İsgəndərova Səyyarə – Klassik mexanika- II kurs- Fiz.müəl.

İmanov Rizvan – Bərk cisimlər fizikası – IV kurs – Fiz.müəl.

Qasımov İldırım – Tətbiqi fizika – III kurs – Fiz.müəl.

Tağıyeva Mətanət – Kvant mexanikası – II kurs – Fiz.müəl.

Tağıyeva Mətanət – Ümumi fizika -1. Texn.müəl. I kurs

Hüseynov Rasim – Fizikanın inkişaf tarixi – II kurs – Fiz.müəl.

Hüseynov Rasim – Maddə quruluşu – IV kurs – Fiz.müəl.

Abdullayev Sabir – Atom fizikası – III kurs – Fiz.müəl.

İmanova Sevinc -Fizika nəzəriyyə və qanunların tədrisi – IIII kurs- Fiz.müəl.

İmanova Sevinc – Astronomiya – IV kurs – Fiz.müəl.

İmanova Sevinc – Fizika -2 . Ekologiya – I kurs

Mövsümova İlhamə – Fizikanın tədrisində Fundamental nəzəriyyə- II kurs- Fiz.müəl.

Mövsümova İlhamə – FTM mürəkkəb və xüsusi məsələləri – III kurs- Fiz.müəl.

Musayev Seyfəddin – Fundamental fiziki anlayışların formalaşması- III kurs – Fiz.müəl.

Məmmədov Elçin – Elektrotexnika – II kurs – Texn.müəl.

Məmmədov Elçin Elektron texnologiyalarından istifadənin əsasları – III kurs- texn.müəl

Abbasov Rəşad – Fiziki tədqiqat üsulları – IV kurs – Fiz.müəl.

Abbasov Rəşad – Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları-IV kurs- Ekol.mühəndisliyi

Abbasov Rəşad – Elektrik ölçmələri – IV kurs – Texn. müəl.

Nuranə Vediyeva – Fizikanın tədrisində ekoloji təlim tərbiyə – III kurs – Fiz.müəl.

ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Əhədova Gülçimən – Məişət elektrik cihazları- IV kurs – Texn.müəl.

Əhədova Gülçimən – Qida məhsullarının texnologiyası – II kurs – Menecment –

Sadıxova Mətanət – Nəzəri mexanika – II kurs – Texn. müəl.

Sadıxova Mətanət – Maşın mexanizmləri nəzəriyyəsi – IV kurs – Texn.müəl.

Sadıxova Mətanət – Tətbiqi mexanika – III kurs – Texn.müəl.

Hüseynova Gülbənizs – Texnologiya Fənnin Tədrisi Metodikası (TFTM)- III kurs – Texn.müəl.

Hüseynova Gülbəniz – Kompüter qrafikası -IV kurs – Texn.müəl.

Tağıyeva Saidə – Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi – IV kurs – Fiz.müəl.

Verdiyeva Təranə – Qrafika – I kurs – Texn.müəl.

Verdiyeva Təranə – Mühəndis qrafikası – II kurs – Ekol.mühənd.

Əliyeva Afət – Texnologiya və OTM -III kurs – İbt.sin.müəl.

Əliyeva Afət – Tikiş texnologiyası Praktikumu -III kurs – Texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – Kənd təsərrüfatı texnologiyası – IV kurs – Texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – Avtomobil – III kurs – Texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – Texniki yaradıcılığın əsasları – IV kurs – Texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – SƏTƏM- IV kurs – Texn.müəl.

Hacıyeva Bahar – K M T – Konstruksiya Materialları Texnologiyası- II kurs – Texn.müəl.

Hacıyeva Bahar – Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi- III kurs – Təsv.inc.müəl.

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Məmmədov Şaiq – Rəsm – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Hüseynov Akif – Rəngkarlıq – I kurs- Təsv.inc.

Cahangirova Lalə – Azərbaycan incəsənəti – II kurs – Təsv.inc.müəl.

Həsənova Emilya – T İ T M – III kurs – Təsv.inc.müəl.

Həsənova Emilya – Kompozisiya – III kurs – Təsv.inc. müəl.

QEYRİ İXTİSAS FƏNLƏR

Həsənova Natəvan – Analitik həndəsə – I kurs- Texn.müəl.

Məmmədov Tahir – Riyazi analiz – I kurs- Fiz.müəl.

Məmmədov Kəmaləddin – Pedaqogika- I kurs – fiz.müəl.

Məmmədov Kəmalədddin – Məktəbşünaslıq – IV kurs – Fiz.müəl.

MAGİSTR ŞÖBƏSİ

Nağıyev Mahir – İstehs.təliminin elmi -praktiki əsasları

Nağıyev Mahir – Müasir dövrün texnoloji avadanlıqları

Nağıyev Mahir – Tədqiqat üsulları

Əhədova Gülçimən – Tikiş məmulatl. konstruksiya edilməsi və modelləşdirilməsi-II kurs

Əhədova Gülçimən – Texnoloji proseslərin layihələndirilməsi- II kurs

II YARIM İLLİK

2022 – 2023 – ( YAZ SEMESTRİ)

FİZİKA KAFEDRASI

NİYAZİ QULİYEV – Bioloji sistemlər fizikası – I kurs- Fiz.müəl.

YAHYA NAMAZOV- Elektrodinamika – II kurs- Fiz.müəl.

YƏHYA NAMAZOV – Məktəb fizika kurs- öyr-də keyfiyyət metodları-III kurs- Fiz.müəl.

İMANOV RİZVAN – Termodinamika və statistik fizika- III kurs- Fiz.müəl.

HÜSEYNOV RASİM – Optika- II kurs- Fiz.müəl.

HÜSEYNOV RASİM – Yarımkeçirici materialların texnologiyası-III kurs-Fiz.müəl.

SƏYYARƏ İSGƏNDƏROVA – Nüvə fizikası -III kurs. Fiz.müəl.

İMANOVA SEVİNC – FİZİKA-1, I kurs- Kimya.

ABDULLAYEV SABİR – ÜMUMİ FİZİKA- II kurs-Riy-inf-müəl.

İMANOVA SEVINC – ÜMUMİ FİZİKA- I kurs- Komp.eml.

RÜSTƏMOVA SAMİRƏ – Kurikulum əsasları-II kurs- Fiz.müəl.

RÜSTƏMOVA SAMİRƏ – FTM. II kurs – fiz.müəl.

MÖVSÜMOVA İLHAMƏ – Fizikada əsas anlayışlar və onların tədrisi-I kurs Fiz.müəl.

ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

YUSİFOV MUSTAFA- Maşınşünaslığın əsasları (Maşın hissələri) II kurs- Texn.müəl.

YUSİFOV MUSTAFA – İSTEHSALAT ƏSASLARI – I kurs- Texn.müəl

YUSİFOV MUSTAFA – HİDRAVLİKA -II kurs- Texn.müəl

ƏHƏDOVA GÜLÇİMƏN -Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər-II kurs-texn.müəl

SADIXOVA MƏTANƏT – MƏİŞƏT MƏDƏNİYYƏTİ – I kurs- Texn.müəl.

HÜSEYNOVA GÜLBƏNİZ – Texnologiya Fənninin Kurikulum hazırlığı – III kurs-Texn.müəl.

HÜSEYNOVA GÜLBƏNİZ – Ağac məmulatlarının hazırlanması-texnologiyası- III kurs -Texn.müəl.

TAĞIYEVA SAİDƏ – K M T -I kurs- Texn.müəl.

TAĞIYEVA SAİDƏ – Metal Məmulatlarının hazırlanması texnologiyası – III kurs- Texn.müəl.

HACIYEVA BAHAR – Texniki termodinamika – III kurs- Texn.müəl.

VERDİYEVA TƏRANƏ -Perspektiva – II kurs- Təsv.inc.müəl.

VERDİYEVA TƏRANƏ- Standartlaşdırmanın əsasları – III kurs- Texn.müəl.

ƏLİYEVA AFƏT – M-Q. təhsil müəs-də əmək və onun təşkili metodları -II kurs -M-Q-təlim-və tərbiyə

ƏLİYEVA AFƏT – KULİNARİYA PRAKTİKUMU – I kurs- Texn.müəl.

HÜSEYNOV ELBRUS- İstehsalatın texniki əsasları – III kurs- Texn.müəl.

HÜSEYNOV ELBRUS- Qarşılıqlı əvəzolunma və st.əsasları- III kurs- Texn.müəl.

HÜSEYNOV ELBRUS – Avtomatikanın əsasları – III kurs- Texn.müəl.

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Məmmədov Şaiq – Məktəb bədii tərtibatı – II kurs- Təsv.inc.müəl.

Məmmədov şaiq – Təbiət materiallar bədii tərtibatı – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Allahverdiyeva Raziyyə – Heykəltaraşlıq – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Allahverdiyeva Raziyyə – Rəsm – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Rəsulova Elnarə – Dekorativ tətbiqi sənəti – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Təsviri sənət tarixi – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Muzey işi – II kurs – Təsv.inc.müəl.

Verdiyeva Esmira – Azərb. Xalçaçılıq sənəti – III kurs- Rəsv.inc.müəl.

QEYRİ İXTİSAS FƏNLƏR

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

QARAYEV CABBAR – Texnolog.elminin müasir problemləri- I kurs- mag-

QARAYEV CABBAR -Texnologiya elminin tarixi və metotologiyası – I kurs- mag.

ƏHƏDOVA GÜLÇİMƏN – AMMEF- Peşə təliminin innovativ metodları

ƏHƏDOVA GÜLÇİMƏN – Konstruksiya yaradıcılığı fəaliyyətinin əsasları – I kurs- mag.

I YARIM İLLİK

2022 – 2023 – ( PAYIZ SEMESTRİ)

FİZİKA KAFEDRASI

Niyazi Quliyev – Mexanika – I kurs – Fiz.müəl.

Niyazi Quliyev – Biofizika – II kurs – Biolog.

Niyazi Quliyev – Fizika – III kurs- Kimya – biol-müəl.

Yəhya Namazov – Elektrik və maqnetizm- II kurs – Fiz.müəl.

Rizvan İmanov – Bərk cisimlər fizikası – IV kurs – Fiz.müəl.

İldırım Qasımov – Tətbiqi fizika- III kurs-Fiz.müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Klassik mexanika – II kurs – Fiz.müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Fizikanın tədrisində ekoloji – təlim – tərbiyə- III kurs- Fiz.müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Fizikanın tədrisində ekoloji təlim – tərbiyə – III kurs – Fiz.müəl.

Mətanət Tağıyeva – Kvant mexanikası – III kurs – Fiz.müəl.

Mətanət Tağıyeva – Nanotexnologiyanın əsasları – IV kurs- Fiz.müəl.

Mətanət Tağıyeva – Maddə quruluşu – IV kurs- Fiz.müəl.

Mətanət Tağıyeva – Fiziki tədqiqat üsulları – IV kurs- Fiz.müəl.

Rasim Hüseynov – Fizikanın tarixi – IV kurs- Fiz.müəl.

Sabir Abdullayev – Atom fizikası – III kurs – Fiz.müəl.

Samirə Rüstəmova – FTM mürəkkəb və xüsusi məsələləri- III kurs- Fiz.müəl.

Samirə Rüstəmova – Fizikanın tədrisində qarşıya çıxan problemlər – IV kurs- Fiz.müəl.

Sevinc İmanova – Fiziki nəzəriyyə və qanunların tədrisi-III kurs- Fiz.müəl

Sevinc İmanova – Fizika -2 . Kimya – II kurs

Südabə Məmmədova – Müxtəlif təhsil müəssisələrində FTM – II kurs- Fiz.müəl.

İlhamə Mövsümova – Fiziki elektronikanın əsasları – IV kurs- Fiz.müəl.

İlhamə Mövsümova- Fizikanın tədrisində fundamental nəzəriyyə – II kurs- fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Elketrotexnikanın materialları – IV kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrik ölçmələri- IV kurs – Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrotexnikadan istifadənin əsasları – III kurs- Texn.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrotexnika – II kurs – Texn.müəl.

Elçin Məmmədov – Biomexanika -II kurs – Məşqçilik

Seyfəddin Musayev – Ümumi Fizika -1. Texn.müəl.I kurs

Seyfəddin Musayev – Fizikanın əsasları – I kurs Ekol.mühəndisliyi

Seyfəddin Musayev – Fizikanın əsasları – I kurs- Kimya mühəndisliyi

Seyfəddin Musayev – Fundamental fiziki anlayışların formalaşdırılması – III kurs- Fiz.müəl.

Rəşad Abbasov – Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları – IV kurs – Fiz.müəl.

ÜTF və TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Gülçimən Əhədova – Məişət elektrik cihazları – IV kurs- Texn.müəl.

Gülçimən Əhədova – Standartlaşdırmanın əsasları – IV kurs- Texn.müəl.

Kamal Məmmədov – Mühəndis Qrafikası – II kurs- Ekol.mühəndisliyi

Mətanət Sadıxova – Tətbiqi mexanika – III kurs- Texn.müəl.

Mətanət Sadıxova – Nəzəri Mexanika – III kurs- Texn.müəl.

Mətanət Sadıxova – Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi – III kurs- Təsv.inc..müəl.

Təranə Verdiyeva – Qrafika (Mühəndis qrafikası) – I kurs- Texn.müəl.

Təranə Verdiyeva- İstehsalın texniki əsasları – IV kurs- Texn.müəl.

Gülbəniz Hüseynova – Texnolofiya fənninin tədrisi metodikası – III kurs-Texn.müəl.

Gülbəniz Hüseynova – Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi- III kurs- Texn.müəl.

Bahar Hacıyeva – Texniki termodinamika- IV kurs- Texn.müəl.

Bahar Hacıyeva – Materialşünaslıq (KMT)- II kurs – Texn.müəl.

Bahar Hacıyeva – Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi – IV kurs- Ekol.mühəndisliyi

Saidə Tağıyeva – Texniki bədii konstruksiyaetmə- IV kurs – Təsv.inc.müəl

Saidə Tağıyeva -Metal Məmulatın hazırlanması texnologiyası- Texn.müəl. III kurs

Elbrus Hüseynov – Kənd təsərrüfatı texnologiyası – IV kurs – Texn.müəl.

Elbrus Hüseynov – Avtomatikanın əsasları – IV kurs- Texn.müəl.

Elbrus Hüseynov – Avtomobil – III kurs- Texn.müəl.

Afət Əliyeva – Tikiş texnologiyası praktikumu – III kurs- Texn.müəl.

Afət Əliyeva – Texnologiya və OTM – İbtidai sinif müəl. III kurs

Afət Əliyeva – Texnologiya və OTM – Məktəbəqədər – IV kurs

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Şaiq Məmmədov- Rəsm – I kurs – Təsv.inc.müəl.

Akif Hüseynov – Rəngkarlıq – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – Azərb.incəsənəti – II kurs – Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – TİTM – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – Kompozisiya – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – Muzey işi – IV kurs – Təsv.inc.müəl.

Səriyyə Kazımova – Azərb-Tarixi memarlıq abidələri – IV kurs – Təsv.inc.müəl.

Esmira verdiyeva – Xalçaçılıq sənəti – IV kurs- Təsv.inc.müəl.

MAGİSTR

Saidə Tağıyeva- Tədqiqat üsulları – II kurs- Fiz-tərb.

Gülbəniz Hüzeynova – Tədqiqat üsulları –

Gülbəniz Hüseynova – Pedaqoji ustalığın əsasları

Südabə Məmmədova – Məktəb fizika kursunun elmi nəzəri əsasları

QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR

II YARIM İLLİK

2021 – 2022 – ( YAZ SEMESTRİ)

FİZİKA KAFEDRASI

Muğan Quliyev- Molekulyar fizika- I kurs- fiz.müəl.

Elxan İsmayılov – Ümumi fizika-2. Texn.müəl. I kurs

Rizvan İmanov – Termodinamika və Tatistik fizika- III kurs- Fiz.müəl.

Yəhya Namazov – Elektrodinamika – II kurs- Fiz.müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Nüvə fizikası -III kurs-Fiz.müəl.

Rasim Hüseynov – Optika – II kurs- Fiz.müəl.

İldırım Qasımov – Optoelektronika – III kurs- Fizika müəl.

Rüstəmova Samirə – FTM- II kurs- Fiz.müəl.

Rüstəmova Samirə – Fizika Fənn kurikulumu – II kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektron texnol-istifadənin -əsasları – III kurs- texn.müəl.

Südabə Məmmədova – Məktəb Fizika kurs.elmi nəzəri əsasl. III k-Fiz.müəl.

Seyfəddin Musayev – Məktəb fizika kurs.məsələ həlli praktikumu-III kurs- Fiz.müəl.

Mövsümova İlhamə – Fizikadan əsas anlayışlar və onların tədrisi- I kurs- Fiz.müəl.

ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Mustafa Yusifov – Standartlaşdırma, Qarşılıqlı əvəzolunma və texniki ölçmələr- I kurs- Texn.müəl.

Mustafa Yusifov – Maşınşünaslığın əsasları -III kurs- Texn.müəl.

Gülçimən Əhədova -Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər- III kurs- texn.müəl.

Kamal Məmmədov – Peşə seçimi və istehsalatın əsasları- III kurs- texn-müəl.

Tağıyeva Saidə – KMT-Materialşünaslıq- I kurs- Texn.müəl

AFƏT Əliyeva – Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əmək və onun təşkili metodları – Məktəbəqədər- II kurs

AFƏT Əliyeva- Texn- Fənn-Tədrisi metodikası- III kurs- İbt-sinif müəl.

Sadıxova Mətanət – Məişət Mədəniyyəti – I kurs- texn.müəl.

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Şaiq Məmmədov – Məktəb bədii tərtibatı – II kurs- Təsv.inc.müəl.

Şaiq Məmmədov – Təbiət materialları bədii tərtibatı – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Esmira Verdiyeva – Muzey işi – II kurs- Təsv.inc.müəl.

Raziyyə Allahverdiyeva – Rəsm – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Raziyyə Allahverdiyeva – Heykəltaraşlıq və plastik anatomiya- III kurs- Təsv.inc.müəl.

Raziyyə Allahverdiyeva – Heykəltaraşlıq – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Elnarə Rəsulova – Dekorativ tətbiqi sənət – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Lalə Cahangirova – Təsviri incəsənət tarixi – I kurs- Təsv.inc.müəl.

QEYRİ -İXTİSAS FƏNLƏR

Kəmaləddin Məmmədov– Pedaqogika- II kurs- Texn- müəl.

İsayeva Aytən – Multikulturalizm- III kyurs- Təsv.inc.müəl.

Aygün Babayeva – Mülkü müdafiə – III kurs- Texn.müəl.

Elmira Ağayeva – MM və İlk tibbi yardım – I kurs- Fiz.müəl.

I YARIM İLLİK

2021-2022 – (PAYIZ SESSİYASI)

FİZİKA KAFEDRASI

Quliyev Niyazi – Mexanika – I kurs- Fiz.müəl.

Quliyev Niyazi – Fizika – I kurs- Biol-müəl.

Quliyev Niyazi – Biofizika – II kurs – Biol.müəl.

Namazov Yəhya – Elektrik və maqnetizm – II kurs- Fiz.müəl.

Tağıyeva Mətanət – Kvant mexanikası – III fiz.müəl.

Tağıyeva Mətanət – Maddə quruluşu – IV kurs- Fiz.müəl.

İmanov Rizvan – Bərk cisimlər fizikası – IV kurs- Fiz.müəl.

Hüseynov Rasim – Fizikanın inkişaf tarixi – IV kurs- Fiz.müəl.

İsgəndərova Səyyarə – Klassik mexanika – II kurs- Fiz.müəl.

İsgəndərova Səyyarə – Radiofizika – III kurs- Fiz.müəl.

Abdullayev Sabir – Atom fizikası – III kurs- Fiz.müəl.

Qasımov İldırım – Radiotexnika – III kurs- Texn.müəl.

Rüstəmova Samirə – FTM – 2 – fiz.müəl. III kurs

Musayev Seyfəddin – Ümumi fizika – I kurs – Texn.müəl.

Məmmədov Elçin – Elektrik ölçmələri – IV kurs- Fiz.müəl.

Məmmədov Elçin – Elektrotexnika – II kurs- Texn.müəl.

Məmmədov Elçin – Biomexanika – II kurs – Məşqçilik

Məmmədov Elçin – Biomexanika – III kurs- B-Tərb- və idman

Mövsümova İlhamə – Fiziki elektronikanın əsasları – IV kurs- Fiz.müəl.

Mövsümova İlhamə – Fizikanın tədrisində fundamental nəzəriyyə-II kurs-Fiz.müəl.

Abbasov Rəşad – Məsafədən zondlama fiziki əsasları – Ekol-m-IV kurs

ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Həsənov Rizvan – Mühəndis qrafikası – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Məmmədov Kamal – Mühəndis qrafikası – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Məmmədov Kamal -Mühəndis qrafikası – II kurs- Ekologiya mühənd.

Hacıyeva Bahar – Materialşünaslıq   – II kurs – Texn.müəl.

Həsənov Rizvan – İnşaat və topoqrafik çertyojlar – III kurs- təsv.inc.müəl.

Hüseynova Gülbəniz – Texnologiya fənninin tədrisi metodikası – III kurs – texn.müəl.

Hüseynova Gülbəniz – Kompüter qrafikası – III kurs- təsv.inc.müəl.

Sadıxova Mətanət – Nəzəri mexanika – III kurs – texn.müəl.

Əliyeva Afət -Tikiş texnologiyasının  praktikumu – III kurs – texn.müəl.

Tağıyeva Saidə – Metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası – III kurs- texn.müəl.

Tağıyeva Saidə – Texniki və bədii konstruksiyaetmə – III kurs- təsv.inc.müəl.

Verdiyeva Təranə – Kompüter qrafikası – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Hacıyeva Bahar -Texniki termodinamika – IV kurs – texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – Avtomatikanın əsasları – IV kurs – texn.müəl.

Yusifov Mustafa – Kənd təsərrüfatı texnologiyaları – IV kurs- texn.müəl.

Əhədova Gülçimən – Məişət elektrik cihazları – IV kurs – texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – Standartlaşdırmanın əsasları – IV kurs – texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – İstehsalın texnoloji əsasları – IV kurs – texn.müəl.

Əliyeva Afət – Texnologiya və OTM – IV kurs- Məktəbəqədər

Hacıyeva Bahar – Əmək mühafizəsi – IV kurs – Ekologiya mühənd.

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Şaiq Məmmədov – Rəsm – I kurs – Təsv.inc.müəl.

Əbülfət Məhərrəmov – Boya – III kurs – Təsv.inc.müəl.

Əbülfət Məhərrəmov – Boya – I kurs – Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – Kompozisiya – III kurs – Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – TİTM – III kurs – Təsv.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Azərbaycan tarixi memarlıq abidələri- IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Cahangirova lalə – Azərbaycan xalçaçılıq sənəti – IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Muzey işi – IV kurs – Təsv.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Azərbaycan incəsənəti – II kurs – Təsv.inc.müəl.

MAGİSTR ŞÖBƏSİ

İsgəndərova Səyyarə – Fiz.tədrisində ekoloji məsələlər – II kurs

Məmmədov Şaiq – Dizayn – II kurs

Məmmədov Şaiq – Dünya təsviri incəsənəti – II kurs

Məmmədov Şaiq – Azərbaycan təsviri incəsənəti – I kurs

Məmmədov Şaiq – Xalq yaradıcılığı – II kurs-

Hüseynov Akif – Azərbaycan memarlığı – II kurs

QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR

FİZİKA KAFEDRASI SİLLABUSLARI

KAFEDRANIN sillabusları

ÜTF və TEXNOLOGİYA KAFEDRASI SİLLABUSLARI

KAFEDRANIN sillabusları – 

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI SİLLABUSLARI 

Kafedranın sillabusları

2021

II  YARIM  İLLİK  (YAZ  SESSİYASI)

FİZİKA KAFEDRASI

Muğan Quliyev – Molekulyar fizika – I kurs- Fiz.müəl.

Niyazi Quliyev – Fizika – Biol.müəl. II kurs

Elxan İsmayılov – Ümumi Fizika – 2- Texn-müəl.II kurs

Mətanət Tağıyeva – Elementar zərrəciklər – III kurs- Fiz.müəl.

Rasim Hüseynov – Optika – II kurs- Fiz.müəl.

Yəhya Namazov –  Elektrodinamika – II kurs- Fiz.müəl.

Yəhya Namazov – Ümumi Fizika – II kurs- Fiz.müəl.

Rizvan İmanov – Termodinamika və Statistik fizika- III kurs-Fiz.müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Ümumi Fizika –  I kurs- Kimya müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Nüvə fizikası – III kurs- Fiz.müəl.

İldırım Qasımov =- Optoelektronikanın əsasları- III kurs- Fiz.müəl.

Sabir Abdullayev – Ümumi fizika – II kurs- Riyaz.inf.müəl.

Südabə Məmmədova – Məktəb fizika kursunun elnmi əsasları – III k- Fiz.m.

Seyfəddin Musayev – Məktəb fizika kursu məsələ həlli prakt- III k- fiz.müəl.

Fikrət Hacıyev – Elektron texnol.-istifadənin əsasları- III kurs-texn.müəl.

Sevinc İmanova – Fizika -1-  Kimya müəl.I kurs

Sevinc İmanova – Fizika – I kurs- Komp.elmləri

Elçin Məmmədov – Fizika – II kurs- Biol.müəl.

İlhamə Mövsümova – FTM-1 –  Fiz.müəl.II kurs

ÜTF və TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Mustafa Yusifov – Maşınşünaslığın əsasları- III kurs- Texn.müəl.

Mustafa Yusifov – Materiallar müqaviməti -III kurs- Texn.müəl.

Mustafa Yusifov – İstehsalın əsasları  -I kurs- Texn.müəl. 

Gülçimən Əhədova – Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər-II kurs- Texn.müəl.

Mətanət Sadıxova – Tətbiqi mexanika -II kurs- texn.müəl.

Mətanət Sadıxova – Maşın mexanizmlər nəzəriyyəsi- III kurs- Texn.müəl. 

Bahar Hacıyeva – Materialşünaslıq — II kurs- Texn.müəl.

Bahar Hacıyeva – Metrologiya, standartlaşdlırma və setrtifikasiya III kurs- Ekolog.mühənd.

Saidə Tağıyeva – Konstruksiya Materialları Texnolog-  I kurs- Texn.müəl.

Saidə Tağıyeva – Məişət mədəniyyəti və məişət xidməti-

Təranə Verdiyeva – Mühəndis geodeziyası -III kurs- Ekolog.mühənd-

Təranə Verdiyeva – Rəsmxətt və onun tədrisi metodikası- II kurs- Təsv.inc.müəl.

Təranə Verdiyeva – Perspektiva – – II kurs- Təsv.inc.müəl.

MAGİSTR

Elçin Cavadov – Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi

Mahir Nağıyev – Texnol.prosesl. idarə olunmasında  avtomatikanın tətbiqi

Mahir Nağıyev – Maşınşünaslığın tədrisi metodikası

Emin Yaqubov – Maşınşünaslığın əsasları

Cabbar Qarayev – Texnol-elminin müasir problemləri

Cabbar Qarayev – Texnol.elminin tarixi və metodologiyası

Gülçimən Əhədova- Peşə təliminin innovativ metodları

Gülçimən Əhədova – Konstruktiv yaradıcılıq fəaliyy-əsasları

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Şaiq Məmmədov – Məkt.bədii tərt.- II kurs-Təsv.İnc.müəllimliyi

Şaiq Məmmədov – Təbiət mat.bəd.tərt. III kurs-Təsv.inc.müəl

Raziyyə Allahverdiyeva – Heykəlt və plast.anatom. Təsv.İnc.müəl.III k

Raziyyə Allahverdiyeva- Rəsm- Təsv.inc.müəl.III kurs

Elnarə Rəsulova – Dekorativ-tətbiqi sənət- Təsv.inc.müəl. III k

2020 

II YARIM İLLİK  (YAZ  SESSİYASI)

Fizika və texniki fənlər- TEST-  SUALLAR

İcmal – nümunə Texnologiya (ÜTF)

İcmal – nümunə – Fizika 

İcmal – nümunə – Təsv.incəsənət 

I KURS 

Muğan Quliyev- Molekulyar fizika- I kurs- Fiz.müəl.

Elxan İsmayılov – Ümumi Fizika -2-  Texn.müəl. I kurs

Şaiq Məmmədov – Rəsm – I kurs- Təsv.inc.müəl

Akif Hüseynov – Rəngkarlıq – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Rizvan Həsənov – Tərsimi həndəsə – I kurs- təsv.inc.müəl.

Mətanət Tağıyeva -Fizika – 1-  Kimya müəl. -I kurs.

Afət Əlieyva- Kulinariya- I kurs- Texn.müəl.

İlhamə Mövsümova- Ümumi Fizika- I kurs- Komp.elml.

Lalə Cahangirova – İncəsənət tarixi- I kurs- Təsv.inc.müəl.

Tağıyeva Saidə – KMT – I kurs- Texn.müəl.

Tağıyeva Saidə – Əmək mühafizəsi – I kurs- Texn.müəl.

II  KURS 

Quliyev Niyazi – Fizika – II kurs-  Biol.müəl.

Namazov Yəhya – Ümumi Fizika – Riyaz.müəl. II kurs

Namazov Yəhya – Elektrodinamika – II kurs- Fiz.müəl.

Şaiq Məmmədov – Məktəbdə bədii tərtibat- II kurs- Təsv.inc.müəl.

Əhədova Gülçimən-Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər -II kurs- Texn.müəl

Mustafa Yusifov – Maşınşünaslığın əsasları – II kurs- Texn.müəl.

Mustafa Yusifov –  Nəqliyyat vasitələrinin istismarı və yol hərəkət qayd. tənzimlənməsi- II kurs -texn.müəl

Sadıxova Mətanət – Tətbiqi mexanika – II kurs – Texn.müəl. 

Rüstəmova Samirə- FTM – 1- Fiz.müəl. II kurs-

Abdullayev Sabir – Ümumi Fizika – II kurs- riyaz-inf-müəl.

Bahar Hacıyeva – KMT – Materialşünaslıq-II kurs-Texn.müəl.

Elçin Məmmədov – Fizika – II kurs -Kimya-biol.müəl.

Rasim Hüseynov – Optika – II kurs- Fiz.müəl.

Təranə Verdiyeva – perspektiva – II kurs – təsv.inc.müəl.

Təranə Verdiyeva – Rəsmxətt və OTM – II kurs- təsv.inc.müəl.

III KURS 

Şaiq Məmmədov  – Təbiət mater.bədii tərtibat- III kurs- Təsv.inc.müəl.

Qasımov İldırım – Optoelektronika- III kurs Fiz.müəl.

Raziyyə Allahverdiyeva – Heykəltaraşlıq və plastik anatomiya- III kurs- Təsv.inc.müəl.

Raziyyə Allahverdiyeva – Rəsm – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Nüvə fizikası – III kurs- Fiz.müəl.

Rizvan İmanov – Termodinamika və statistik fizika-III kurs-Fiz.müəl.

Mətanət Tağıyeva – Elementar zərrəciklər fizikası – III kurs- Fiz.müəl.

Südabə Məmmədova – Məktəb fizika kursunun elmi əsasları – III kurs- Fiz.müəl.

Sevinc İmanova – Astronomiyanın tədrisi metod- III kurs- Fiz.müəl.

Seyfəddin Musayev – Məktəb fizika kursunda məsələ həlli – III kurs- Fiz.müəl.

Afət Əliyeva- Texn və OTM- III kurs- İbt.təhs.pedaq. və metod.

Bahar Hacıyeva – Metologiya, standartlaşdırma və setifikasiya- Ekol.müh. III kurs

Təranə Verdiyeva – Mühəndis geodeziyası – III kurs- Ekol.müh..

Elbrus Hüseynov  – Peşə seçimi və istehsah.əsasları- III kurs- Texn.müəl.

IV  KURS 

MAGİSTR ŞÖBƏSİ

Cabbar Qarayev – Texnol. elminin müasir problemləri – TFTM

Cabbar Qarayev – Texnol.elminin tarixi və metodologiyası – TFTM

Elçin Cavadov – Tədris idman müəssisələlərində əmək mühafizəsi

Gülçimən Əhədova – Peşə təliminin innovativ metodları – TFTM

Gülçimən Əhədova – Konstruktor yaradıcılıq fəaliy.əsasları – TFTM –

Nağıyev Mahir – Texn.prosesl.idarə olunması-avtomatikanın tətbiqi-TFTM

Nağıyev Mahir – Maşınşünaslığın tədr-metod – TFTM

QEYRİ   İXTİSAS   FƏNLƏR

Aysel Niriyeva -İngilis dili- I kurs-Təsv.inc.müəl.

2019  –  2020

I  YARIM  İLLİK 

I KURS 

Şaiq Məmmədov – Rəsm – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Akif Hüseynov – Rəngkarlıq – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Rizvan Həsənov – Mühəndis qrafikası- I kurs- Təsv.inc.müəl.

Niyazi Quliyev – Mexanika – I kurs- Fiz.müəl.

Elxan İsmayılov -Ümumi  Fizika – I kurs- Fiz-müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Fizika -I kurs- Kimya -müəl.

Nuranə Verdiyeva – Ümumi Fizika – I kurs- Biol-müəl.

II KURS

Quliyev Niyazi – Biofizika – II kurs- Biolog.müəl.

Namazov Yəhya – Elektrik və maqnetizm- II kurs- Fiz.müəl.

İsgəndərova Səyyarə- Klassik mexanika – II kurs- fiz.müəl.

İmanova Sevinc – Fizika-2- II kurs- Kimya müəl.

Mövsümova İlhamə- Ümumi Fizika- II kurs- İnform. müəl.

Yusifov  Mustafa – Maşınşünaslığın əsasları – II kurs- Texn.müəl.

Kamal Məmmədov – Mühəndis qrafikası – II kurs- Ekolog.müəl.

III KURS

Həsənov Rizvan – İnşaat və topoqrogik çertyojlar- III kurs-Təsv.inc.müəl.

Sadıxova Mətanət – Nəzəri mexanika- III kurs- texn.müəl.

Sadıxova Mətanət – TFTM -1- III kurs- Texn.müəl. 

Gülbəniz Hüsenova – Ağac məmulatl-hazırl.texnol-III kurs-texn.müəl.

Gülbəniz Hüseynova – Kompüter qrafikası – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Afət Əliyeva – Tikiş texnolog-praktikumu- III kurs-Təsv.inc.müəl.

Əbülfət Məhərrəmov – Boyakarlıq – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – Kompozisiya- III kurs- Təsv.inc. müəl.

Emilya Həsənova – TİTM – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Rüstəmova Samirə – FTM – 2- III kurs- Fizika müəl.

Tağıyeva Saidə – Metal məmulatl-hazırl.texnolog- III kurs- Texn.müəl.

Tağıyeva Mətanət – Kvant mexanikası – III kurs- fiz.müəl.

Qasımov İldırım – Radiotexnika – III kurs- Texn.müəl.

Vaqif Rüstəmov – Yarımkeçiricilər fizikası- III kurs- fiz.müəl.

Abdullayev Sabir – Atom fizikası – III kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Biomexanika- III kurs- B/T- və idman 

İmanova Sevinc – Astronomiya – III kurs- Fiz.müəl.

IV KURS

Quliyev Niyazi – Bioloji sistemlər fizikası – IV kurs- Fiz.müəl.

Yusifov Mustafa – İstehsalın texniki əsasları – Texn.müəl. IV kurs- 

Tağıyeva Mətanət -Maddə quruluşu – IV kurs-  Fiz.müəl.

Afət Əliyeva – Texnol.və OTM – IV kurs- Məktəbəqədər

Bahar Hacıyeva – Əmək mühafizəsi – IV kurs- Ekol.mühənd.

Cahangirova Lalə –  Azərb.xalçaçılıq sənəti – IV kurs- Təsv.inc.müəl. 

Cahangirova lalə – Muzey işi – IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Əhədova Gülçimən – Məişətdə istifadə olunan alətlər- IV kurs- Texn.müəl.

Elbtus Hüseynov – Əmək mühafizəsi – IV kurs- İdman

Elbrus Hüseynov – Standartlaşdırmanın əsasları – IV kurs- Texn.müəl.

Hüseynov Rasim – Fizika tarixi – IV kurs- Fiz.müəl.

Hüseynov Rasim – Molekul fizikası – IV kurs- Fiz.müəl.

Hüseynov Rasim – Nanohissəciklər fizikası – IV kurs- Fiz.müəl.

Mövsümova İlhamə – Fiziki elektron-əsasları- IV kurs- Fiz.müəl. 

Rüstəmova Samirə – Fizikanın tədrisində qarşıya çıxan probl. IV kurs- Fiz.müəl.

Sadıxova Mətanət – Əmək mühafizəsi – IV kurs- Fiz.müəl.

Vaqif Rüstəmov – Vakuum texn.və sənaye elekktr.IV kurs- Fiz.müəl.

Abbasov Rəşad – Fiziki tədqiqat üsulları – IV kurs- Fiz.müəl.

Abbasov Rəşad – Nanotexnolog.əsasları – IV kurs- Fiz.müəl.

Bahar Hacıyeva – Texniki termodunamika – IV kurs- Texn.müəl.

Elçin Məmmədov – Son elektrik ölçmələri – IV kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmməodv – Elektron texnik. materialları – IV kurs- Fiz.müəl.

İmanov Rizvan – Bərk cisimlər fizikası – IV kurs- fiz.müəl.

Tağıyeva Saidə – Texniki və bədii konstruksiyaetmə- IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Elbrus Hüseynov – Avtomatikanın əsasları- IV kurs- Texn.müəl.

QEYRİ   İXTİSAS   FƏNLƏR

Afina  Allahverdiyeva – Pedaqogika –  II kurs- təsv.inc.müəl.

Kəmaləddin Məmmədov –  Pedaqogika – I kurs- Fizmüəl.

Zərifə Nəsrullayeva – Psixologiya – I kurs- fiz.müəl.

Tağıyeva Nərgiz – Analitik həndəsə- I kurs- fiz.müəl.

Həsənov Sabir – Riyazi analiz –  I kurs- fiz. müəl.

Arzu Bağırzadə  – Psixologiya – I kurs- fiz.müəl.

Gülnara İmanova – Ali riyaziyyat- I kurs- fiz.müəl.

Həsənova Leyla -Psixologiya –  I kurs- fiz.müəl.

Ramin Əliyev – Azərb.Resp.Konst.və hüquql-əsasları- II kurs- texn.müəl.

Nicat Abbasov – İqtisadiyyat – II kurs- təsv.inc.müəl.

Elmira Ağayeva – Mülkü Müdafiə – II kurs- təsv.inc.müəl.

Vidadi Sarıyev – Mülkü Müdafiə – III kurs- texn.müəl.

Samirə Babayeva -Təhsildə – İKT – inform- II kurs- təsv.inc.müəl.

MAGİSTR   ŞÖBƏSİ 

Elçin Cavadov – Standartlaşdırmanın əsasları – İHT-II kurs- Magistr

Eldar Mövsümov – Y-K- elektrikkeçiriciliy-elektron-nəzəriy-I kurs-Magistr

Eldar Mövsümov – Molekul quruluşu və molekul.qüvvələr- I kurs-Magistr

Eldar Mövsümov – Y-K-kontakt və səth hadisələri- II  kurs- Magistr

Cabbar Qarayev – Kimya sənayesi və laborat-əmək mühafizəsi- I kurs- magistr

Rizvan Həsənov – Tədirs yarad.elmalatxanalarında əmək mühafizəsi – I kurs- magistr

Yəhya Namazov – Elektron-və ion cihazarı- II kurs- Magistr

Vaqif Rüstəmov – Bərk cisimlər fizikası – II kurs-magistr-

İldırım Qasımov – Optoelektronika – magistr

İldırım Qasımov – Mikroelektronikanın əsasları – magistr

Mustafa Yusifov – Aqrar texn.prosesl. və avadanlıqlar- I kurs- TFTM-

Yusifov Mustafa – Müasir sənaye texnologiyası – I kurs- magistr-TFTM

Gülçimən Əhədova – Tikiş kosntruksiy-və  modelləşdirilməsi – II kurs- magistr

Gülçimən  Əhədova –  Standartlaşdırmanın əsasları – II kurs- Magistr (menecment)

Gülçimən Əhədova – Standartlaşdırmanın əsasları – II kurs- Magistr  (bizn.idarə edilm)

İsgəndərova Səyyarə – Fizik.tədr.ekoloji məsələlər-II kurs- magistr 

Mahir Nağıyev – İstehs.təliminin elmi prakt- əsasl.-II kurs- Magistr- TFTM

Mahir Nağıyev – Müasir dövrün texn-avadanl.-II kurs- magistr  TFTM

Südabə Məmmədova – Fizika kursunun elmi nəzəri əsasları- Magistr- I kurs-

Bahar Hacıyeva – Texn.prosesl.layihələnd. əmək mühafizəsi– I kurs- magistr

2018 – 2019 –

II     YARIM   İLLİK

FİZİKA KAFEDRASI

MUĞAN QULİYEV – Molekulyar fizika – Fiz. müəl. I kurs

NİYAZİ QULİYEV – Fizika – Bol.müəl. II kurs

SABİR ABDULLAYEV – Ümumi Fizika- riyaz.inf. müəl. II kurs 

RASİM HÜSEYNOV – Optika – Fiz.müəl. II kurs- 

YƏHYA NAMAZOV -Elektrodinamika – II kurs- Fiz.müəl.

MƏTANƏT TAĞIYEVA – Ümumi Fizxika – REiyaz.inf.müəl.II kurs- (rus bölm)

QURBAN BƏYLƏROV – Ümumi Fizika – Riy.inf.müəl.II kurs

SƏYYARƏ İSGƏNDƏROVA – Nüvə fizikası – Fiz.müəl. III kurs

SAMİRƏ RÜSTƏMOVA – Ümumi fizika – Kom.elm.ixt. I kurs

SÜDABƏ MƏMMƏDOVA – Məktəb Fizika kurs.elmi nəzər.əsasları-Fiz.müəl.III kurs

SEVİNC İMANOVA – Astronom.tədr.metod-Fiz.m-III kurs

SEVİNC İMANOVA – Ümumi Fizika-1- Kimya müəl.-I kurs

SAMİRƏ CƏFƏROVA – Elementar zərrəciklər- III kurs- Fiz.müəl.

MÖVSÜMOVA  İLHAMƏ – FTM – 1-  Fiz.müəl. II kurs- 

  ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

RİZVAN HƏSƏNOV –  Perspektiva – II kurs- Təsv.inc.müəl.

RİZVAN HƏSƏNOV – Tərsimi həndəsə – I kurs- Təsv.inc.müəl.

RİZVAN HƏSƏNOV – Rəsmxət və OTM- II kurs- Təsv.inc.müəl.

GÜLÇİMƏN ƏHƏDOVA – Mater.kəsilməsi, dəzgah  və alətlər- II kurs-texn.müəl.

MUSTAFA YUSİFOV- Maşınşünaslığın əsasları-II kurs- Texn.müəl.

MƏTANƏT SADIXOVA- Tətbiqi mexanika – II kurs- Texn.müəl.

MƏTANƏT SADIXOVA – Maşın və mexanizml-nəzər-III kurs- Texn.müəl.

BAHAR  HACIYEVA – Materialşünaslıq – Texn.müəl. II kurs-

BAHAR  HACIYEVA – Metrolog.standart- və sertifikasiya- Ekol.müəl.-III kurs-

SAİDƏ TAĞIYEVA  – KMT-  I kurs- Texnol.müəllim. 

AFƏT  ƏLİYEVA- Peşə seçimi və istehs-əsasları- Texn.müəl.III kurs-

AFƏT ƏLİYEVA- Texn və OTM – İbt.sinif.müəl. III kurs- 

GÜLBƏNİZ HÜSEYNOVA – Texn.fənn.tədr.metod- Texn.müəl.III lurs-

GÜLBƏNİZ HÜSEYNOVA- Texn.fənn.tədr.metod-Rus bölm-III kurs-İbt.sin.müəl.

TƏRANƏ VERDİYEVA- Mühəndis geodeziyası – Ekol.müəl.-III kurs

TƏRANƏ VERDİYEVA- Mülkü müdafiə və TBƏ-I- Fiz.müəl.I kurs-

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

MƏRDAN MƏMMƏDOV – İncəsənhət tarixi – I kursa- Təsv.inc.müəl.

ŞAİQ MƏMMƏDOV – Rəsm – I kurs- Təsv.inc.müəl.

ŞAİQ MƏMMƏDOV – Təbiət.mater.bədii tərtibatı- III kurs- təsv.inc.müəl.

ŞAİQ MƏMMƏDOV – Məktəbdə bədii tərtibat – II kurs- Təsv.inc.müəl.

AKİF HÜSEYNOV – BOYAKARLIQ -I kurs- Təsv.inc.müəl.

RAZİYYƏ ALLAHVERDİYEVA – Rəsm – III kurs- Təsv.inc.müəl.

RAZİYYƏ ALLAHVERDİYEVA – Heykəltaraşlıq  və plast.anatom-III kurs-Təsv.inc.müəl

EMİLYA HƏSƏNOVA – Dekorativ tətbiqi sənət – III kurs- Təsv.inc.müəl.

M A G İ S T R 

(ÜTF və texnolofiya)

MAHİR NAĞIYEV – Texnol.prosesl-idarə olunm- I kurs- magistr

MAHIR NAĞIYEV – Maşınşünaslığın tədrisi metod-I kurs- Magistr

CABBAR QARAYEV – TFTM-və metodologiyasının müasir problemləri- I kurs- magistr

CABBAR QARAYEV – TFTM- nın tarixi və metodologiyası – I kurs- magistr

MUSTAFA YUSİFOV- Dövlət qulluğun- ictimaiyyətl- əlaqə-I kurs- magistr

GÜLÇİMƏN ƏHƏDOVA- Peşə təliminin innovativ  metodları- I kurs- magistr

GÜLÇİMƏN ƏHƏDOVA- Konstruks-yarad-fəaliyyət-əsasları- I kurs- magistr

(Fizika)

ELDAR MÖVSÜMOV – Yarımkeçirici cihazların fizikası əsasları – magistr

HÜSEYNOV RASİM – Fizika tarixi – Magistr 

NAMAZOV YƏHYA- Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektr-Tarixi vəMetodologiyası-Magistr-

İMANOV RİZVAN- Fizika tarixi- Magistr

SAMİRƏ RÜSTƏMOVA – FTM – Metadologiya- magistr-

ELÇİN MƏMMƏDOV – Alternativ enerji mənbələri – Magistr 

QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR

ELMİNAZ  NAMAZOVA – Azərbaycan tarixi- Fiz.müəl.I kurs

KƏMALƏDDİN MƏMMƏDOV- Pedaqogika tarixi – I kurs- Fiz.müəl.

NAİLƏ UBRAHİMOVA – İnformatika və Təhsildə İKT- I kurs-Texn.müəl.

NAİLƏ İBRAHİMOVA – İnformatika və Təhsildə İKT- II kurs-Fiz.müəl.

ELMİRA AĞAYEVA – Tibbi biliklərin əsasları-II kurs- Fiz.müəl.

RAMİN ƏLİYEV – Azərb.Resp.Konstitusiyas və Hüququnun əsasları – III kurs- Təsv.inc..müəl.

2018 – 2019 –

I   YARIM   İLLİK

FİZİKA KAFEDRASI

Niyazi Quliyev – Bioloji sistemlər fizikası – I kurs- Fiz-müəl.

Niyazi Quliyev – Mexanika – I kurs- Fiz.müəl.

Hüseynov Rasim – Fizika tarixi – IV kurs – Fiz. müəl.

Namazov Yəhya – Elektrik və maqnetizm – II kurs- Fiz. müəl.

Elxan İsmayılov – Ümumi fizika – 1 – Texn.müəl.

İmanov Rizvan – Bərk cisimlər fizikası – 

Abdullayev Sabir – Atom fizikası – III kurs-Fiz.müəl.

Abdullayev Sabir – Yarımkeçiricilər fizikası – III kurs-Fiz.müəl.

Tağıyeva Mətanət – Kvant mexanikası – III kurs- Fiz.müəl. 

Rüstəmova Samirə – Fizikanın tədrisində qarşıya çıxan probl.- IK kurs-Fiz.müəl.

Rüstəmova Samirə – FTM -2- III kurs-Fiz.müəl.

Isgəndərova Səyyarə – Klassik mexanika – II kurs- Fiz.müəl.

Qasımov İldırım – Radiotexnika- III – kurs-Fiz.müəl. 

Fikrət Hacıyev – Elektron texn-istifadənin əsasları -III k- texn.müəl

Fikrət Hacıyev – Radiofizika-III k- texn.müəl.

Fikrət Hacıyev – Elektrotexnika – Texn-.müəl. II kurs 

İmanova Sevinc – Astronomiya – III kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Son elektr.ölçmələri- IV kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrotexn-işl.icra texn- III kurs- texn-müəl. 

Elçin Məmmədov – Elektron texnik. -materialları- IV kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Biomexanika – III kurs- B-tərb. və idman 

Abbasov Rəşad – Maddə quruluşu – IV kurs-Fiz.müəl.

Abbasov Rəşad – Nanotexnologiyanın əsasları – IV kurs- Fiz.müəl.

Abbasov Rəşad – Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları – Ekol.mühənd.IV kurs  – 

Abbasov Rəşad – Fiziki tədqiqat üsulları -IV kurs- Fiz.müəl.

                      ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Cavadov Elçin – Standartlaşdırmanın əsasları – II kurs-İHT

Cavadov Elçin – Əməyin mühafizəsi – II kurs- TFTM – 

Həsənov Rizvan – Mühəndis qrafikası – I kurs- Texn.müəl.

Həsənov Rizvan – İnşaat və topoqr-çertyojları- III kurs- Təsv.inc.müəl.

Qarayev Cabbar – Texn. və onun tədr.metod.-III kurs- Texn.müəl.

Əhədova Gülçimən – Texnik.yarad.və peşə hazırl.-IV kurs- Texn.müəl.

Yusifov Mustafa – Kənd təsərrüfatı texnolog-IV kurs- texn-müəl.

Sadıxova Mətanət – Avtomatikanın əsasları – IV kurs- Texn.müəl

Sadıxova Mətanət – Əməyin mühafizəsi – IV kurs- Texn.müəl.

Əliyeva Afət – Texnolog. və OTM – IV kurs- Məkt-qədər-təlim tərbiyə- 

Tağıyeva Saidə-  Texniki və bədii konstruksiyaetmə – IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Hüseynova Gülbəniz – Kompüter qrafikası – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Hüseynova Gülbəniz – Ağac məmul.hazırl.texnol-II kurs- Texn.müəl.

Hacıyeva Bahar – Texniki termodinamika – IV kurs – Texn-müəl.

Hacıyeva Bahar – Mülkü Müdafiə və TBƏ-1 – II kurs- Təsv.inc.müəl.

Hüseynov Elbrus – Avtomobil – IV kurs- Texn.müəl.

Hüseynov Elbrus – Standartlaşdırmanın əsasları – IV kurs- Texn.müəl

Verdiyeva Təranə –  Əmək mühafizəsi – IV kurs – Ekol.mühəndisl-

Peşə təliminin innovativ metodları  –  (mühazirə)

Elçin Cavadov – Əmək mühafizəsi və təhlük-(laboratoriya – Dərs vəsaiti)

Əməyin mühafizəsi – (Dərslik)

Həsənov Rizvan – Rəsmxətin tədrisi metodikası – (DƏRS VƏSAİTİ)

Materialşünaslıq və elektrik materialşünaslığı – Dərs vəsaiti 

Materialşünaslıq -(dülgər – xarrat -işi- üzrə)  Dərs vəsaiti

Məişət elektrik cihazları – Dərs vəsaiti

                  TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Şaiq Məmmədov – Rəsm – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Akif Hüseynov – Rəngkarlıq – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Həsənova Emilya – TİTM – III kurs – Təscv.inc.müəl.

Həsənova Emilya – Kompozisiya – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Əbülfət Məhərrəmov – Boyakarlıq – III kurs- Təsv.inc.müəl.

Murğuzova Kəmalə – Tədrisdə plakatların hazırlanması – IV kurs-Təsv.inc.müəl.

Verdiyeva Esmira – Vitraj – IV kurs- Təsv.inc.nüəl.

Verdiyeva Esmira – Dizayn – IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Sahangirova Lalə – Azərbaycan tarixi memarlıq abidələri- IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Azərbaycan xalçaçılıq sənəti- IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Muzey işi – IV kurs- Təsv.inc.müəl.-

QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR

Zülqədərova Səmanə – Azərb.dili və Nitq mədəniy- II kurs- Fiz.müəl.

Useynov Fəxrəddin – Azərb.tarixi – I kurs- Texn.müəl. 

Sabir Həsənov – Riyazi analizin bəzi məsələləri- I kurs- Fiz.müəl.

Nazim Neymətov – Riyazi analiz-1- Fiz müəl.

Ağayeva Elmira – Tibbi Biliklərin əsasları- II kurs- Fiz.müəl.

Sarıyev Vidadi – Mülkü Müdafiə – III kurs – Texn.müəl.

Bağırzadə Arzu – Psixologiya – I kurs- Fiz.müəl.

Həsənova Leyla – Psixologiya – I kurs- Fiz.müəl.

Şahverdiyeva Səbinə – Psixologiya – I kurs- Texn.müəl. 

Ramazanova Qərənfil – Fəlsəfə – II kurs- Təsv.inc.müəl.

Kəmaləddin Məmmədov – Pedaqogika- I kurs- Fiz.müəl.

Kəmaləddin Məmmədov – Pedaqogika – II kurs- Təsv.inc.müəl.

Priverdiyeva  Göyçək – Pedaqogika – II kurs- Texn.müəl.

Priverddiyeva Göyçək – Məktəbşünaslıq – IV kurs- Təsv.inc.müəl.

Əliyev Ramin – Azərb.Resp.Konstitus. və hüququnun əsasları – II kurs- Texn.müəl.

Ramin Əliyev – Azərb.Resp.Konstitus. və hüququnun əsasları – IV kurs – Fiz.müəl.

2017 – 2018

II  YARIM  İL

FİZİKA   KAFEDRASI

Muğan Quliyev – Molekulyar fizika- fiz.müəl.I kurs

Niyazi Quliuev –  Fizika – Biol.müəl. II kurs-

Elxan İsmayılov – Ümumi fizika-2. Texn.müəl.I kurs-

Sabir Abdullayev – Fizika – riy.inf.müəl.II kurs-

Rizvan İmanov – Termodinamika və statist.fizika- Fiz.müəl.III kurs

Rasim Hüseynov – Optika – Fiz.müəl.II kurs-

Rasim Hüseynov – Fizika – Kimya -biol.müəl. II kurs 

Mətanət Tağıyeva – Fizika riy-inform.II kurs(Rus bölməsi)

Südabə Məmmədova – Məkt.fiz.kurs.elmi nəzər.əsasları- Fiz.müəl.III kurs

Yəhya Namazov – Elektrodinamika- Fiz.müəl.II kurs

Yəhya Namazov – Fizika – riyaz.müəl. II kurs 

Yəhya Namazov – Fizika – komp.elmləri – I kurs

Səyyarə İsgəndərova – Nüvə fizikası- fiz.müəl.III kurs

Sevinc İmanova – Fizika -1. Kimya müəl.I kurs

Sevinc İmanova- Astronom.tədrisi metodikası-Fiz.müəl.III kurs

Seyfəddin – Musayev – Məktəbl.fiz.kurs.məsələ həlli prakt.-Fiz.müəl.III kurs-

Fikrət Hacıyev – Elektron texnol.istif.əsasları – Texn.müəl.II kurs

ÜTF  və  TEXNOLOGİYA   KAFEDRASI

Həsənov Rizvan – Tərsimi həndəsə –  I kurs-Təsv.inc.müəl.

Həsənov Rizvan – Rəsmxətt və OTM – II kurs- Təsv.inc.müəl.

Həsənov Rizvan – Perspektiva – II kurs – təsv.inc.müəl.

Qarayev Cabbar – Texnol.fən.tədr.metod-2- III kurs- texn.müəl.

Yusifov Mustafa – Maşınşünaslığın əsasları – II kurs- texn.müəl.

Yusifov Mustafa – Mülkü müdafiə – III kurs- riy.inf.müəl.

Əhədova Gülçimən – Material.kəsil.dəzgah alətlər. II kurs- Texn.müəl.

Sadıxova Mətanət – Tətbiqi mexanika – II kurs- texn.müəl.

Sadıxova Mətanət – Maşın və mexanizm.nəzəriyyəsi- III kurs- texn.müəl.

Afət Əliyeva – Kulinariya praktikumu- I kurs- Texn.müəl.

Afət Əliyeva – Texnolog.və OTM- III kurs – İbtidai

Afət Əliyeva – Peşə seçimi və və istehs.əsasları- III kurs-Texn.müəl.

Hacıyeva Bahar – Materialşünaslıq – II kurs- texn.müəl.

Hacıyeva Bahar – Metrologiya standartl.və sertifikasiya- III kurs-ekol.müəl.

Hacıyeva Bahar – Mülkü Müdafiə və TBƏ-1 – III kurs- ekol.müəl.

Hüseynova Gülbəniz – Mülkü Müdafiə – III kurs- riy-inf.müəl.-(rus bölməsi)

Tağıyeva Saidə – Konstruks.material.texnolog. – I kurs – texn.müəl.

Tağıyeva Saidə – Əmək mühafizəsi – I kurs -texn.müəl.

Verdiyeva Təranə – Mühəndis geodeziyası – III kurs- ekol.müəl.

Verdiyeva Təranə – Əmək mühafizəsi – III kurs- inf.müəl.

TƏSVİRİ   İNCƏSƏNƏT   KAFEDRASI

Mərdan Məmmədov – İncəsənət tarixi – Təsv.inc.müəl. I kurs

Məmmədov Şaiq – Məktəb bədii tərtibatı – Təsv.inc.müəl.II kurs

Məmmədov Şaiq – Təbiət.material.bədii tərtibatı – Təsv.inc.müəl.III kurs-

Məmmədov Şaiq – Rəsm. – I kurs – Təsv.inc.müəl.

Allahverdiyeva Raziyyə – Heykəltaraşlıq və plastik anatom.- III kurs- Təsv.inc.müəl.

Allahverdiyeva Raziyyə – Rəsm – III kurs – Təsv.inc.müəl.

Əbülfət Məhərrəmov – Boyakarlıq – I kurs – Təsv.inc.müəl.

Emilya Həsənova – Dekorativ tətbiqi sənət- III kurs-Təsv.inc.müəl.

  QEYRİ  –  İXTİSAS   FƏNLƏR

Namazova Elminaz – Azərbaycan tarixi – Fiz.müəl. I kurs

Məmmədov Kəmaləddin – Pedaqogika tarixi- Fiz.müəl.I kurs

Zülqdərova Səmanə – Azərb.dili və nitq mədəniyyəti – I kurs

Balakişiyev Üzeyir – Multikulturalizm-Təsv.inc.müəl.III kurs-

Balakişiyev Üzeyir – Fəlsəfə – Fiz.müəl.III kurs-

İbrahimova İlhamə – Tibbi biliklərin əsasları – Texn.müəl.III kurs-

Ağayeva Elmira – Tibbi biliklərin əsasları – 2 – Təsv.inc. müəl. II kurs 

Nailə İbrahimova – İnformatika və təhsildə İKT – Fizika müəl. II kurs- 

CƏFƏROV SAMİR-Azərb.Resp.Konstitusiyası və Hüququnun əsasları-Təsv.inc.müəl.III kurs-

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2017 / 2018

I YARIM İL

FİZİKA  KAFEDRASI

Niyazi Quliyev – Mexanika – I kurs- Fiz.müəl.

Niyazi Quliyev -Biofizika – II kurs- Bioıogiya 

Niyazi Quliyev – Bioloji sistemlər fizikası – IV kurs- Fiz.müəl.

Elxan İsmayılov – Ümumi Fizika -1- I kura- Texn.müəl.

Elxan İsmayılov – Astronomiya- III kurs-Fiz.müəl.

Rasim Hüseynov – Fizika tarixi – IV kurs-Fiz.müəl.

Rizvan İmanov – Bərk cisimlər fizikası -IV kurs-Fiz.müəl.

Mətanət Tağıyeva – Kvant mexanikası -III kurs- Fiz.müəl.

Mətanət Tağıyeva – Maddə quruluşu – IV kurs- Fiz.müəl.

Səyyarə İsgəndərova – Klassik mexanika- II kurs-Fizika müəl.

Samirə Rüstəmova – Fizikanın tədrisində qarşıya çıxan probl.-IV kurs-Fiz.müəl.

Samirə Rüstəmova – FTM-2- III kurs- Fiz.müəl.

Yəhya Namazov – Elektrik və maqnetizm-II kurs-Fiz.müəl

Yəhya Namazov – Ümumi Fizika – İnf.müəl.

Sabir Abdullayev – Atom fizikası – III kurs- Fiz.müəl.

Samirə Cəfərova – Fizika – I kurs- Kimya müəl.

Fikrət Hacıyev – Radiofizika – III kurs- Fizika müəl.

Fikrət Hacıyev – Yarımkeçirilər fizikası – III k- Fiz.müəl.

Fikrət Hacıyev – Elekt.texnik.istif.əsasları-III kurs-Texn.müəl.

Seyfəddin Musayev – Ümumi Fizika kursu -I kurs-ekol.mühəndisliyi

Rəşad Abbasov – Biomexanika – III kurs- B-Tərb-və idman 

Rəşad Abbasov – Fizika tədqiqat üsulları -IV kurs- Fizika müəl.

Rəşad Abbasov – Məsafədən zondlama- IV kurs- Ekol.mühənd.

Rəşad Abbasov – Nanotexnologiyanın əsasları – IV kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrik ölçmələri – IV kurs- Fiz.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrotexn.işlərin icra texn.-III kurs- Texnol.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrotexniki materiallar – IV kurs- Fiz.müəl.

ÜTF və TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Həsənova Rizvan – Mühəndis qrafikası – I kurs- Texn.müəl.

Həsənov Rizvan – İnşaat və topoqrafik çertyojlar- III kurs-Təsv.inc.müəl.

Yusifov Mustafa – Kənd təsərrüfatı texnologiyası – IV kurs- Texn.müəlliml.

Qarayev Cabbar – Texn.tədr.metod-1- III kurs- Texn.müəl.

Əhədova Gülçimən – Texniki yarad. və peşə hazırl.-IV kurs-Texn.müəl.

Mətanət Sadıxova – Avtomatikanın əsasları – IV kurs-Texn.müəl.

Mətanət Sadıxova – Mülkü müdafiə və TBƏ-1- II kurs- Təsv.inc.müəl.

Mətanət Sadıxova – Əməyin mühafizəsi və təhlük.-IV kurs-Fiz.müəl.

Afət Əliyeva – Mülkü müdafiə  və TBƏ-1-III kurs-Texn.müəl.

Afət Əliyeva – Tikiş texnolog.praktikumu – III kurs-Texn.müəl.

Saidə Tağıyeva – Texniki və bədii konstruksiyaetmə-IV kurs-Təsv.inc.müəl.

Gülbəniz Hüseynova – Kompüter qrafikası – III kurs-Təsv.inc.müəl.

Gülbəniz Hüseynova – Ağac məmmulatl.hazırlanması-II kurs- Texn.müəl.

Bahar Hacıyeva – Texniki termodinamika- IV kurs-Texn.müəl.

Elbrus Hüseynov – Avtomobil – IV kurs-Texn.müəl.

Elbrus Hüseynov – Metal məmulatlhazırlanm.texnolog-III kurs-Texn.müəl

Elbrus Hüseynov – Standartlaşmanın əsasları-IV kurs-Texn.müəl.

Elbrus Hüseynov – Əməyin mühaf.və təhlük.-IV kurs-Ekol.mühənd.

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT KAFEDRASI

Şaiq Məmmədov – RƏSM – I kurs-Təsv.inc.müəl.

Akif Hüseynov – Rəngkarlıq – III kurs-Təsv.inc.müəl.

Həsənova Emilya- TTİM- III kurs- V sem- Təsv.inc.müəl.

Həsənova Emilya – Kompozisiya – III kurs-V sem-Təsv.inc.müəl.

Əbülfət Məhərrəmov – Boyakarlıq – I kurs- Təsv.inc.müəl

Esmira Verdiyeva – Dizayn-IV kurs-Təsv.inc.müəl.

Elnarə Rəsulova -Dəzgah qrafikası – IV kurs- 

Cahangirova Lalə – Muzey işi – IV kurs-VII sem.Təs.inc.müəl.

Cahangirova Lalə – Azərbaycan tarixi memarl.abidələri-IV kurs-VII sem-Təsv.ibc.müəl.

Cahangirova Lalə – Azərbaycan xalçaçılıq sənəti – IV kurs- VII sem- Təsv.inc.müəl.

II YARIM İL

2016 – 2017

FİZİKA   KAFEDRASI

Niyazi Quliyev-  Fizika kursu – II kurs – Kimya – Biolog.

Niyazi Quliyev – Fizika kursu – II kurs – Biolog.müəl.

Muğan Quliyev – Molekulyar fizika – I kurs- Fizika müəl.

Zeynalov Zakir – İstilik fizikası-IV kurs – Fizika müəl.

Seyran Vəliyev – Fizika kursu – II kurs – Riyaz.müəllimliyi

İmanov Rizvan – Bərk cisimlər fizikası – IV  kurs – Fizika müəl.

İmanov Rizvan – Termodinamika və statistik fizika – III k – Fizika müəl.

Abdullayev Sabir – Ümumi Fizika – II kurs- Riyaz.inform.müəllimliyi

İldırım Qasımov – Optoelektronika – IV kurs- Fizika

İldırım Qasımov – Optoelektronika – III kurs- Fizika müəllimliyi

İldırım Qasımov – Kvant elektronikası – III kurs- Fizika müəllimliyi.

Yəhya Namazov – Elektrodinamika – III k – Fizika müəl.

İsgəndərova Səyyarə – Nüvə Fizikası – III k – Fizika müəll.

Mətanət Tağıyeva – Fizika – II kurs – Riyaz.inform.müəl (rus bölməsi)

Rəfibəyli Nurə – FTM – 1 – II kurs- Fizika müəll.

Rasim Hüseynov – II kurs- Fizika müəl.

Rüstəmova Samirə – Fizikanın tədrisində qarşıya çıxan problemlər- IV k- Fizika müəl.

Cəfərova Samirə- Elementar zərrəciklər – III kurs- Fizika müəl.

İmanova Sevinc – TTV və YİT – IV kurs –Fizika müəllimliyi

İmanova Sevinc – TTV və YİT – IV kurs- Təsv.inc. müəllimliyi

Məmmədova Südabə – Məktəb Fizika kursunun elmi nəzəri əsasl- III k – Fizika müəl.

Fikrət Hacıyev – Elelktron cihazlar və İYT fiz.-IV kurs- Fizika müəl.

Fikrət Hacıyev – Mikro və nanoelektronikanın əsasları – IV kurs- Fizika müəl.

Elçin Məmmədov – Elektrotexn.mater. və sənaye elektr.elementl.-IV kurs-Texn.müəl.

Elçin Məmmədov – Elektron texn.istifadənin əsasları- III kurs- Texnol.müəl.

Seyfəddin Musayev – Orta məktəb fizika kurs.məsələ həlli prakt.- III k- Fizİka müəl.

Abbasov Rəşad – Nanotexnologiya-IV kurs – Fizika müəllimliyi

ÜTF  və  TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Rizvan Həsənov – Perspektiva – II kurs – Təsv.inc.müəl.

Rizvan Həsənov – Tərsimi həndəsə -I kurs- Təsv.inc.müəl.

Rizvan Həsənov – Rəsmxət və onun tədrisi metodikası – II kurs- Təsv.inc.müəll.

Rizvan Həsənov – Qrafika (mühəndis qrafikası)-

Nağıyev Mahir – Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi

Cabbar Qarayev – Texnologiyanın tədrisi metodikası – III kurs- Texn. müəll.

Güıçimən Əhədova – Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər – II kurs- Texn.müəl.

Gülçimən Əhədova – Məişətdə istifadə olunan alətlər – IV kurs- Texn.müəl.

Gülçimən Əhədova – Mülkü Müdafiə- IV kurs – Riyaz müəl.

Saidə Tağıyeva – Konstruksiya mater.texnologiyası – I kurs- Texn.müəl.

Mustafa Yusifov – Hidravlika və hidravlik maşınlar –  IV kurs- Texn. müəl.

Mustafa Yusifov – Maşınşünaslığın əsasları – II kurs – Texn.müəl.

Kamal Məmmədov – Mühəndis qrafikası – 

Afət Əliyeva – Mülkü Müdafiə – I kurs- Fizika müəl.

Afət Əliyeva – Texnologiya və OTM – IV kurs- qiyabi – metod.

Afət Əliyeva – Kulinariya praktikumu-I kurs – Texn. müəl.

Afət Əliyeva – Peşə seçimi və istehsalat əsasları -III kurs- Texn.müəl.

Sadıxova Mətanət – Avtomatikanın əsasları – IV kurs- Texnol.müəl.

Sadıxova Mətanət – Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi- III kurs-Texn.müəl.

Gülbəniz Hüseynova – Mülkü Müdafiə – III kurs-Komp.elmləri-

Bahar Hacıyeva – Materialşünaslıq-II kurs- Texn.müəl.

Bahar Hacıyeva – Metroloji standartl. və sertifikasiya – III kurs- Ekolog.mühənd.

Bahar Hacıyeva – Bərk cismin hərəkət mexanikası – IV kurs- Fizika müəl.

Təranə Verdiyeva – Mühəndis geodeziyası – III kurs- Ekolog.mühənd.

TƏSVİRİ   İNCƏSƏNƏT  KAFEDRASI

Məmmədov Mərdan – İncəsənət tarixi – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Şaiq Məmmədov – Məktəbl.bəii tərtibat – II kurs – Təsv.İncəsənət Müəllimliyi

Şaiq Məmmədov – Təbiət materiall.bədii tərtibat- III kurs 

Şaiq Məmmədov – Rəsm – I kurs- Təsv.inc. müəll.

Əbülfət Məhərrəmov – Boyakarlıq – I kurs- Təsv. inc. müəll.

Allahverdiyeva Raziyyə – Heykəltaraşlıq və plastik anatomiya-III k-VI sem-Təsv.inc.müəl.

Allahverdiyeva Raziyyə – Rəsm – IV kurs – VIII sem- Təsv.inc.müəllimliyi

Emilya Həsənova – Dekorativ tətbiqi incəsənət – III kurs – Təsv. İnc. müəll.

Nigar Kərimova – Muzey işi – IV kurs- Təsv.inc.müəl.

QEYRİ  –  İXTİSAS  FƏNLƏR

Nazim Neymətov- Riyazi analiz  – Fizika müəl.

Tamilla Əsgərova – İnformatika və təhsildə İKT -Fiz.müəl.II kurs 

Məmmədov Asim – Multikulturalizm – Məktəbəqədər ixtisası üçün 

I YARIM İL

2016 – 2017

FİZİKA KAFEDRASI

Quliyev Niyazi -30 saat (68 səh)Biofizika

Quliyev Niyazi 28 saat (  səh)Biofizika

Eldar Mövsümov – 60 saat (488 səh) Termodinamika

Eldar Mövsümov – 45 saat(129 səh)Mexanika

Vaqif Rüstəmov – 30 saat( 131 səh)Elektrik ölçmələri

Vaqif Rüstəmov – 60 saat ( 195 səh)Vakuum texnol.və elektrik ölçmələri

Vaqif Rüstəmov – Vakuum texnolog. və elektrik ölçmələri

Vaqif Rüstəmov -45 saat ( 208 səh)Elektrotexnika

İldırım Qasımov – 30 saat (67 səh)Radiotexnika

Seyran Vəliyev – 30 saat (  səh)Bərk cisimlərin elektronik.

Elxan İsmayılov – 30 saat (103 səh)ümumi fizika kursu

Elxan İsmayılov – 30 saat (401  səh)Astronomiya – III k

Elxan İsmayılov – 30 saat (401 səh)Astronomiya – IV kurs

Yəhya Namazov – 60 saat (113 səh)Elektrik və maqnetizm

Yəhya Namazov – 30 saat (201)Ümumi fizika 

Hüseynov Rasim – 30 saat (201 səh)Molekul fizikası

Tağıyeva Mətanət – 30 saat (147 səh)Kvant mexanikası

Tağıyeva Mətanət – 30 saat (79 səh) Maddə quruluşu

Qurban Bəylərov – Ümumi Fizika

Qurban Bəylərov – Klassik mexanika – 

Abdullayev Sabir- Atom fizikası

Abdullayev Sabir -Yarımkeçiricilər fizikası – III k-Fiz.müəl.

Fikrət Hacıyev – Elektron cihazlar və İYT fiz.

Fikrət Hacıyev – Radiofizika

Rüstəmova Samirə – F T M – mühaz.

İsgəndərova Səyyarə – Elementar zərrəciklər

Elçin Məmmədov – Elekton. texnikası

Seyfəddin Musayev – Ümumi Fizika Kursu – Ekol.mühənd.I kurs

ÜTF VƏ TEXNOLOGİYA KAFEDRASI

Elçin Cavadov- Standartlaşdırmanın əsasları – 

Elçin Cavadov – Materialşünaslıq

Elçin Cavadov – Əmək mühafizəsi 

Rizvan Həsənov – 45 saat (103 səh)Mühəndis qrafikası

Rizvan Həsənov – 30 saat(57səh)-İnşaat çertyojları

Qarayev Cabbar-30 saat (86 səh)Texnolog.və onun tədr. metod.

Yusifov Mustafa-45 saat(67səh)İstehsalatın texniki əsasları

Əhədova Gülçimən – 45 saat (132 səh)-Metalkəsmə, kəsici alətlər və dəzgahlar

Məmmədov Kamal – 18 saat (184 səh)-Mühəndis qrafikası

Saidə Tağıyeva- 45 saat(105 səh)Məktəbl.texn.fənl.Maddi texniki bazası

Saidə Tağıyeva – 15 saat (25 səh)Texn.və bədii konstruksiyaetmə

Sadıxova Mətanət – 15 saat (67 səh)Bədii metal işləmə

Verdiyeva Təranə -30 saat (87 səh) Kompüter qrafikası

Hüseynova Gülbəniz – 15 saat (77 səh)Ağac məmulatl.hazırl.texnolog.

Hüseynova Gülbəniz – 30 saat ( 108  səh)Texnolog.fənninin tədrisi metodikası

Elbrus Hüseynov – 45 saat(157 səh)-Mülkü Müdafiə

Afət Əliyeva – 45 saat (157 səh) Mülkü Müdafiə

Sadıxova Mətanət – 15 saat (69 səh) Bədii metal işləmə

Verdiyeva Təranə 30 saat (87 səh)-Kompüter qrafikası

TƏSVİRİ  İNCƏSƏNƏT  KAFEDRASI

Məmmədov Şaiq – 15 saat (33 səh)RƏSM – I kurs

Akif Hüseynov – 10 saat (38 səh)IV kurs – Rəngkarlıq

Əbülfət Məhərrəmov – 15 sat (47 səh)Boyakarlıq – III kurs

Əbülfət Məhərrəmov – 15 saat (38 səh)Boyakarlıq – I kurs

Emilya Həsənova – 60 saat (480 səh) TİTM –

Emilya Həsənova -15 saat(198 səh) Kompozisiya – III kurs

Emilya Həsənova -30 saat (202 səh) Dekorativ Tətbiqi sənət

QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR 

Neymətov Nazim – Riyazi analiz – Fizika müəl. I k.

Bağırzadə Arzu – Psixologiya – Fizika müəl.-I kurs

Həsənova Leyla – Psixologiya -Təsv.inc. və Texn.müəl. I kurs

Namazova Elminaz – Azərbaycan tarixi-I kurs

M.Mahmudova – Azərbaycan dili –

Musayeva Aynur – Azərbaycan dili 

Məmmədov Kəmaləddin – Ümumi pedaqogika

2015-2016

II YARIM İL

FİZİKA KAFEDRASI

İmanov Rizvan – Bərk cisimlər fizikası

Rüstəmova Samirə – Fizik.tədrisində qarşıya çıxan probleml.

Abbasov Reşad- Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Abbasov Rəşad – Nanotexnologiy.əsasları

Abdullayev Sabir – Yarımkeçiric.fizikası

Həsənova Kifayət – Fizika Müəl.İnst. Gələn

İskəndərova Səyyarə – Bərk cismin hər.

İskəndərova Səyyarə Nüvə fizikası

iskəndərova Səyyarə – Deform.olun.cis

Rasim Hüseynov- Optika

 Rasim Hüseynov- Nanohissəciklər fizikası

Nurə Rəfibəyli – Fizik.tədr.metod.

Sabir Abdullayev – Ümumi Fizika

Mətanət Tağıyeva – Kvant mexanikası

ÜMUMİ FİZİKA KAFEDRASI

Zeynalov Zakir – İstilik fizikası

Yəhya Namazov – Elektrodinamika

Vəliyev Seyran – Optoelektronika

Seyran Vəliyev – Ümumi Fizika kursu

Vaqif Rüstəmov -TTV-Elektr.mat.müq.

Mövsümov Eldar -Kvant Elektronikası

Fikrət Hacıyev – Mikroelektronika və nanoelektr.

Fikrət Hacıyev – Radiofizika

Fikrət Hacıyev – Elektroncihazlar və İYT fizikası

Elxan İsmayılov – Ümumi Fizika kursu

Elçin Məmmədov – Elelktrotexn. mat.

Məmmədov Elçin – TTV və YİT

ÜTF  və  TEXNOLOGİYA  KAFEDRASI

Həsənov Rizvan – Tərsimi Həndəsə

Yusifov Mustafa -Hidravlika

Yusifov Mustafa – Avtomobil

Sadıxova Mətanət – Avtomatikanın əsasları

Qarayev Cabbar – Texn. və onun tədr.met.

Həsənov Rizvan – Rəsm. tədris. metod.

Gülçimən Əhədova – Metalkəs. alətlər

Gülçimən Əhədova – Məişətdə istif.olunan alətl.

Elçin Cavadov – KMT – mühaz.

Elçin Cavadov – Əmək mühafizəsi

Emin Yaqubov-Materialşünaslıq

Bahar Hacıyeva – Termodinamika və istilik maş.

 TƏSVİRİ  İNCƏSƏNƏT  KAFEDRASI

Məmmədov Mərdan – İncəsənət tarixi

Şaiq Məmmədov – Təbiət materiallarının bədii tərtibatı

Şaiq Məmmədov – Məktəbdə bədii tərtibat

Allahverdiyeva Raziyə – Plastik Anatomiya

Raziyə Allahverdiyeva – Rəsm – I kurs – II sem.

Əbülfət Məhərrəmov – Rəsm – IV kurs

Kərimova Nigar – Muzey işi – IV kurs

 QEYRİ – İXTİSAS FƏNLƏR  

 Salmanova Kəmalə – İKT – mühaz.

 Abbasova Bəsirə – Məktəbşünaslıq