Dekanlıq

FİZİKA VƏ TEXNİKİ  FƏNLƏR

Fizika və texniki fənlər fakültəsi 1990-cı ildə yaradılmışdır. Fakültədə 3 ixtisas kafedrası faliyyət göstərir.

Fizika,  Ümumi texniki fənlər və texnologiya, Təsviri incəsənət.

Fizika və texniki fənlər fakültəsinin müasir tələblərə cavab verən televiziya tədris studiyası  vardır.  Burada tədrisə aid  hər gün müəllim professor heyətinin və tələbələrin verilişləri təşkil olunur. Fakültənin tədris otaqlarında müasir elmi texniki tərəqqinin tələblərinə cavab verən müasir mühazirə, seminar və laboratoriyaları vardır. Fakültənin  elmi tədqiqat laboratoriyası vardır.

Fizika kafedrasına aid olan laboratoriyalar, kafedra müdiri dos.N.Quliyev

 1. Elektrik və maqnetizm laboratoriyası
 2. Optik və atom fizikası laboratoriyası
 3. Fizikanın tədrisi metodikası laboratoriyası
 4. Mexanika və molekulyar fizika laboratoriyası
 5. Elmi tədqiqat laboratoriyası
 6. Yarımkeçirici cihazlar və nanotexnologiyalar laboratoriyası
 7. Elektrotexnika və radiotexnika laboratoriyası
 8. İstilik və bioloji sistemlər fizikası laboratoriyası
 9. Qeyri ixtisaslar üçün ümumi fizika laboratoriyası
 10. Astronomiya

ÜTF və texnologiya kafedrasına aid olan laboratoriyalar, kafedra müdiri dos.E.M.Cavadov.

 1. Avtomatika və təlimdə texniki vasitələr laboratoriyası
 2. Avtomobil və kənd təsərrüfatı texnologiyaları laboratoriyası
 3. Tikiş və yüngül sənaye texnologiyaları laboratoriyası
 4. Maşın və mexanizmlər, istilik texnikası laboratoriyası
 5. Avtomatika və elektrik ölçmələri

Təsviri incəsənət kafedrasına aid olan laboratoriyalar, kafedra müdiri dos.M.Məmmədov.

 1. Məktəb bədii tərtibatı və heykəltəraşlıq
 2. Rəsm və boyakarlıq laboratoriyaları
 3. Tərsimi həndəsə və rəsmxətt kabinəsi