Testlər

2021 – PAYIZ SESSİYASI –  I  YARIM İLLİK 

I KURSLAR 

II KURSLAR 

III KURSLAR 

IV KURSLAR 

2021- YAZ SESSİYASI- II YARIM İLLİK 

 

Pedaqogika – I kurs- Fizika müəl.

Təhsildə İKT- I kurs- Texnolog-müəl.

Xarici dil – I kurs- Təsv.inc.müəl.

Fəlsəfə- III kurs- Texn.müəl.

Nüvə fizikası – III kurs – Fizika müəl. 

Tətbiqi mexanika – II kurs- Texn.müəl. 

Perspektiva – II kurs- Təv.inc.müəl.

Rəsmxət və OTM- II kurs- Təsv.inc.müəl.

Təhsildə İKT – II kurs= Fiz. müəl.

Optika – II kurs – Fizika müəl.

Konstruksiya Materialları Texnolog- Texn.müəl. I kurs

Azərbaycan tarixi – Fizika müəl. I kurs

Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər- Texn.müəl.-II kurs 

Peşə seçimi və istehsalın əsasları – Texn. müəl. – III kurs

Azərbaycan dili-İAK- Təsv.inc.müəl.1 kurs

Kulinariya praktikumu –  I kurs- texn.müəl.

FTM-1- Fizika müəl.  II kurs- 

Maşınşünaslığın əsasları – II kurs- texn.müəl.

Termodinamika və statistik fizika – III kurs – Fiz.müəl.

Elektron.texn-istifadənin əsasları – III kurs – Texn.müəl.

Differensial tənliklər – I kurs – Fiz.müəl.

10 iyun 2021-ci ilə olan imtahanlar 

Molekulyar fizika – I kurs – Fizika müəl.

Ümumi fizika – I kurs – Texn.müəl.

Məktəb fizika kursunda məsələ həlli praktikumu – III kurs-Fiz.müəl

Texnol.Fənn.Tədrisi Metod- 2  Texn.müəl. III kurs 

Xarici dil – 2 – Fizika müəl. II kurs

Xarici dil (Rus dili) – Texn.müəl. II kurs

14 iyun 2021-ci il tarixə olan imtahanlar

Fizika nümayiş eksperimenti –  Fiz.müəl.- I kurs

Məişət mədəniyyəti və məişət xidməti – Texn.müəl. I kurs

Elektrodinamika – Fiz.müəl. II kurs

Materialşünaslıq – Texn.müəl. II kurs

Məktəb fizika kurs-elmi nəzəri əsasları- Fiz.müəl. III kurs

MM və tibbi biliklər – Texn.müəl. III kurs 

17 iyun 2021- ci il tarixə olan imtahanlar

MM və ilk tibbi yardım – 1. Fizika müəl. I kurs

İstehsalatın əsasları – Texn.müəl.I kurs

MM və Tibbi biliklərin əsasları-2.  Təsv.inc.müəl. – II kurs

Optoelektronika – Fizika müəl. III kurs

Elementar zərrəciklər fizikası – Fiz.müəl. III kurs

Materiallar müqaviməti – Texn.müəl. III kurs

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi – Texn.müəl. III kurs

Multikultiralizmə giriş – Təsv. inc. müəl. III kurs 

Ekologiya –  Təsv.inc.müəl. III kurs